Page 9 -
P. 9

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                     3
            ในการเลือกใช้สารเคมีนั้นเกษตรกรจะต้องคํานึงถึง
            1. มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกําจัดเชื้อโรค

            2. เป็นพิษต่อพืชนั้นน้อยหรือไม่เป็นพิษเลย

            3. เก็บไว้ได้นานโดยไม่เสื่อมคุณภาพเมื่อนํามาผสมใช้
            4. เมื่อทําการผสมให้เจือจางแล้วไม่ทําให้ฤทธิ์พิษของสารเคมีนั้นเสื่อมสลายไป

            5. เป็นอันตรายน้อยที่สุดต่อผู้ใช้ บุคคลใกล้เคียงและสัตว์เลี้ยง

            อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องเข้าใจด้วยว่า สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกําจัดโรคพืชนั้นมีชื่อ

        การค้ามากมายที่จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดและสารเคมีแต่ละชนิดยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันและกําจัด
        ได้เพียงเฉพาะบางโรคเท่านั้น  หาใช่จะครอบคลุมไปได้ทุกโรคไม่  ฉะนั้นเกษตรกรจะต้องเลือกหาซื้อ

        สารเคมีมาใช้ให้ถูกต้องกับโรคนั้น ๆ ถ้าเกิดใช้สารเคมีผิดก็จะไม่ได้ผลและเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์

            ในการป้องกันและกําจัดโรคพืชนั้น เกษตรกรจําเป็นต้องเข้าใจเสียก่อนว่าพืชที่เป็นโรคนั้นส่วน
        ใหญ่แล้ว มีสาเหตุเกิดมาจากการเข้าทําลายของเชื้อจุลินทรีย์ เช่น บักเตรี วิสา มายโคพลาสมา ไส้เดือน

        ฝอย และเชื้อรา นอกจากนี้ยังเนื่องมาจากเกิดจากการขาดธาตุอาหาร  จึงทําให้พืชเป็นโรคขึ้น โรคที่เกิด

        จากสาเหตุที่แตกต่างกันย่อมมีลักษณะอาการผิดแผกแตกต่างกันไป ส่วนจะคล้ายกันบ้างก็เป็นส่วนหนึ่ง

        ฉะนั้นการป้องกันและกําจัดที่แตกต่างกันไปของแต่ละโรค  เกษตรกรควรออกไปตรวจตราสวนอย่าง
        สมํ่าเสมอ  เมื่อพบว่าพืชที่ปลูกอยู่เริ่มมีลักษณะอาการผิดปกติขึ้น  ต้องพินิจพิจารณาถึงลักษณะอาการที่

        เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วน  แล้วพยายามเปรียบเทียบกับตําราหรือเอกสารคู่มือดูว่า ควรจะเป็นโรคใดแน่ หลังจาก

        นั้นก็ทําการป้องกันและกําจัดตามคําแนะนําทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เนิ่นนาน เพราะถ้าเกิดแพร่ระบาดมาก
        ไปแล้วจะเกิดความเสียหายมาก  ซึ่งยากที่จะรักษาให้คืนสู่สภาพปกติได้ และการป้องกันและกําจัดที่มี

        ประสิทธิภาพสูงนั้น จะต้องใช้วิธีการแบบผสมผสาน (integrated control) อย่างเหมาะสมเข้ามาร่วมกัน

        เสมอ
            อนึ่งในการทําสวนของมือใหม่หัดขับ  ผู้ที่จะตัดสินใจลงมือทํา  จะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่

        พร้อมทั้งคณะสมาชิกก็เห็นพ้องต้องกัน และมีทุนพร้อม

            ในการทําสวนขั้นต้นที่จําเป็นมาก  ก็คือต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่พึงมีต่อพืชนั้น ๆ
        อย่างครบถ้วน เช่น ผืนดินที่จะทําการปลูก และแหล่งนํ้าจะเอามาใช้เลี้ยงพืช  พันธุ์พืช วิธีการปลูกการดูแล

        รักษา  การเก็บเกี่ยว  ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์การทําสวนที่ควรมีอย่างพอเพียงตามความจําเป็น

            ต่อจากนั้นก็เตรียมรวบรวมตําราที่เกี่ยวข้องที่จะดําเนินการทําสวนกับพืชนั้น ๆ และแล้วก็เอามา

        รวมอ่านให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน และสนใจตลอดเป็นอย่างดี นอกจากนี้เสาะแสวงหาแหล่งปลูกว่ามีที่ใดบ้าง
        แล้วเราก็ทําความรู้จัก และขอเข้าชมขอพบเจ้าของสวน ถ้าได้พบกับเจ้าของสวนมากรายก็ยิ่งดีเพราะจะได้

        รับรู้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14