Page 6 -
P. 6

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


        บทที่                                     หน้า

        26       โรคของพริกไทยและการป้องกันกําจัด                222

        27       โรคของพลูและการป้องกันกําจัด                  249
        28       โรคของหมากและการป้องกันกําจัด                 262

        29       โรคของกระวานและการป้องกันกําจัด                276

        30       โรคของกานพลูและการป้องกันกําจัด                283

        31       โรคของจันทร์เทศและการป้องกันกําจัด               289
        32       โรคของขมิ้นและการป้องกันกําจัด                 297

        33       โรคของอบเชยและการป้องกันกําจัด                 303

        34       ตัวอย่างของสารเคมี ชื่อสามัญและชื่อการค้า           313

        35       การจําแนกธาตุอาหารพืช                     320

        36       การป้องกันกําจัดโรคพืชที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร        325
        37       สารเคมีที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโต               335

                บรรณานุกรม                           341

                ภาคผนวก                            343
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11