Page 5 -
P. 5

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                             สารบาญ
        บทที่                                     หน้า

        บทนํา      หลักการป้องกันและการกําจัดโรคพืช                1
        1        โรคของมะพร้าวและการป้องกันกําจัด                5

        2        โรคของมะม่วงและการป้องกันกําจัด                10

        3        โรคขององุ่นและการป้องกันกําจัด                 27

        4        โรคของส้มและการป้องกันกําจัด                  34

        5        โรคของมังคุดและการป้องกันกําจัด                49
        6        โรคของทุเรียนและการป้องกันกําจัด                58

        7        โรคของเงาะและการป้องกันกําจัด                 65

        8        โรคของลิ้นจี่และการป้องกันกําจัด                72

        9        โรคของลําไยและการป้องกันกําจัด                 76
        10       โรคของกล้วยและการป้องกันกําจัด                 83

        11       โรคของแพชชั่นฟรุตและการป้องกันกําจัด              96

        12       โรคของสับปะรดและการป้องกันกําจัด                106

        13       โรคของมะละกอและการป้องกันกําจัด                116
        14       โรคของสตรอเบอรีและการป้องกันกําจัด               125

        15       โรคของน้อยหน่าและการป้องกันกําจัด               131

        16       โรคของละมุดและการป้องกันกําจัด                 141

        17       โรคของพุทราและการป้องกันกําจัด                 147

        18       โรคของฝรั่งและการป้องกันกําจัด                 152
        19       โรคของขนุนและการป้องกันกําจัด                 161

        20       โรคของแคนตาลูปและการป้องกันกําจัด               171

        21       โรคของแมคคาเดเมียและการป้องกันกําจัด              182
        22       โรคของมะม่วงหิมพานต์และการป้องกันกําจัด            187

        23       โรคของมะขามและการป้องกันกําจัด                 198

        24       โรคของว่านหางจระเข้และการป้องกันกําจัด             204

        25       โรคของขิงและการป้องกันกําจัด                  211
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10