Page 8 -
P. 8

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                     2
        3. วิธีการกักกันพืช

            การกักกันพืช ก็เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากแหล่งหนึ่ง ไปสู่ยังอีก

        แหล่งหนึ่ง เนื่องจากเชื้อโรคมีขนาดเล็กมากเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เลย และสามารถติดไป
        กับพันธุ์พืชหรือชิ้นส่วนของพืชได้ การกักกันพืชนี้ปกติมีอยู่ 2 ระดับ ระดับแรกเป็นหน้าที่ทางราชการ

        โดยตรงคือ  รัฐเป็นผู้ดําเนินการระหว่างประเทศ  โดยตั้งด่านตรวจพืชขึ้นเพื่อตรวจพืชกับผู้ที่จะนําพืชเข้า-

        ออกประเทศ ตามจุดต่าง ๆ เช่น ตามท่าอากาศยานบางแห่ง  ท่าเรือบางแห่งและจุดเข้า-ออกภาคพื้นดินตาม
        ชายแดน  โดยมีพืชบางชนิดห้ามนําเข้าโดยเด็ดขาดและมีพืชบางชนิดสามารถนําเข้ามาได้ แต่ต้องมี

        ใบรับรองการปลอดโรค นอกจากนี้ยังมีการตรวจวินิจฉัยโรคตามความจําเป็นได้อีกด้วย ส่วนอีกระดับหนึ่ง

        นั้น เป็นการดําเนินการระดับท้องถิ่น ซึ่งรัฐยังมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยมาก ฉะนั้น เจ้าของสวนผลไม้
        จําเป็นต้องดําเนินการเอง คือ พยายามอย่าให้ผู้ใดนําพืชทุกรูปแบบจากแหล่งอื่นผ่านเข้ามาในสวน  หรือ

        บริเวณที่ปลูกของเกษตรกรเพื่อช่วยสะกันกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเข้ามาสู่ในสวนของเกษตรกรที่

        กําลังปลูกอยู่


        4. วิธีการทางชีวภาพ

            การป้องกันและกําจัดโรคพืชโดยวิธีการทางชีวภาพ เป็นวิธีการที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้มาก แต่

        โดยทั่วไปแล้ว ในธรรมชาติก็มีสิ่งมีชีวิตทําลายสิ่งที่มีชีวิตเกิดอยู่แล้วทั่วไป มีตัวอย่างมากมาย เช่น เชื้อรา

        Trichoderma viride และ T. lignonum  เจริญอยู่ในดินจะทําลายเชื้อรา Phytophthora spp. อันเป็นสาเหตุ
        โรครากและโคนเน่าของพืชหลายชนิด และยังกําจัดเชื้อรา  Armillaria mellea สาเหตุโรครากเน่า

        นอกจากนี้ยังมีเชื้อ Actinomycetes ทําลายเชื้อรา Fusarium oxysporum  f.sp. cubense สาเหตุโรคตาย

        พรายของกล้วย ข้อมูลที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่
        นักวิชาการได้ค้นพบ ฉะนั้น ถ้ามีเชื้อจุลินทรีย์อื่นใดที่สามารถใช้ป้องกันและกําจัดเชื้อโรคของพืชได้ก็จะมี

        ประโยชน์อย่างยิ่ง สําหรับเกษตรกรรายใหญ่เท่านั้นสามารถทําการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําลายเชื้อโรคของ

        พืชให้มีปริมาณมากขึ้น  แล้วนําไปปล่อยในดินตามบริเวณสวนผลไม้และสมุนไพร


        5. วิธีการทางเคมี

            เป็นที่น่าสังเกตว่าเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีมาทําการป้องกันและกําจัดโรคพืชกันมากยิ่งขึ้นแต่

        สารเคมีเหล่านั้นเป็นวัตถุมีพิษ  เกษตรกรผู้ใช้จําเป็นจะต้องมีความระมัดระวังมาก  เพราะถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็

        อาจจะทําให้ถึงเสียชีวิตได้  หรืออย่างน้อยก็อาจจะอยู่ในสภาพตายผ่อนส่ง  ก่อนใช้จึงควรสวมหน้ากากกัน

        พิษพร้อมทั้งใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด  และภายหลังการใช้แล้วก็จะต้องอาบนํ้าชําระร่างกาย  ซักเสื้อผ้าให้สะอาด
        ถ้าหากได้รับอันตรายจากสารพิษก็ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลทันที
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13