Page 7 -
P. 7

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                     1


                            บทนํา
               หลักการป้องกันและกําจัดโรคพืช


            ในการป้องกันและกําจัดโรคพืชที่ได้ผลดีนั้น  เกษตรกรจะต้องใช้วิธีการแบบผสมผสาน

        (Integrated control)   โดยเลือกวิธีการต่างๆ  ที่เหมาะสมนําเข้ามาร่วมสมทบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง

        ได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งในแง่ของการป้องกัน  (protective)  การรักษา  (curative) และการกําจัด (eradicative) ซึ่ง
        วิธีการต่าง ๆ มีดังนี้        1. วิธีการใช้พันธุ์ต้านทาน

            การใช้พันธุ์ต้านทานโรคเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อย  โดยทั่วไปแล้วการใช้พันธุ์

        ต้านทานเป็นที่นิยมและถือปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึงถึงว่า
        พันธุ์นั้น ให้ผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่พืชผลปลูกอยู่ภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ

        อีกด้วย ในการพัฒนาด้านการเกษตรแผนใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธุ์พืชที่ต้านทานโรคนั้นย่อมประกอบไป

        ด้วยการเลือกหาพันธุ์ที่ต้านทานโรคในแหล่งปลูกแล้วนํามาขยายพันธุ์ต่อไป การผสมพันธุ์ให้ได้พันธุ์ใหม่ที่
        ต้านทานโรค การทําให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีหรือสารเคมีหรือการเพิ่มภูมิต้านทานโดยวิธีการต่างๆ

        แต่สําหรับเกษตรกรที่จะดําเนินการเองได้ก็โดยการคัดเลือกต้นที่ต้านทานโรคซึ่งอยู่ในสวนตามแหล่งปลูก

        ไปทําการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณเพิ่มแล้วใช้เป็นพันธุ์ปลูกต่อไป


        2. วิธีการเขตกรรม

            ในการป้องกันและกําจัดโรคพืชที่เกษตรกรได้ถือปฏิบัติกันมาช้านานและสมํ่าเสมอก็คือการ

        เขตกรรม เช่น ระยะปลูกต้องไม่ถี่มากจนเกินไป เพราะจะช่วยให้การถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่เกิดอับชื้น

        แสงแดดจะส่องได้ทั่วถึง ความชื้นในดินต้องพอเหมาะไม่ชื้นแฉะเป็นแอ่งขังนํ้า  ความเป็นกรดเป็นด่างของ
        ดินต้องค่อนข้างเป็นกลาง  การให้ปุ๋ ยย่อมมีความจําเป็นอย่างยิ่งทั้งปุ๋ ยวิทยาศาสตร์และปุ๋ ยอินทรียวัตถุ  ทั้งนี้

        เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ร่วนซุย  ทําให้พืชเจริญงอกงามแข็งแรงการทําความสะอาดบริเวณสวน

        ต้องการสมํ่าเสมอ เพื่อไม่ให้เศษพืชที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นดินเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค  การตัดแต่งกิ่งก้านที่
        รกรุงรังหรือส่วนที่เป็นโรคออกไปเผ่าไฟทําลายจะช่วยให้ต้นไม้เจริญได้ดีขึ้น การกําจัดวัชพืชซึ่งอาจจะเป็น

        แหล่งอยู่อาศัยของเชื้อโรคให้หมดไป ไม่ให้มาแพร่ระบาดเกิดความเสียหายต่อพืชผลที่ปลูกอยู่  การปลูก

        พืชคนละชนิดที่ต่างตระกูลกันโดยแบ่งออกเป็นขนัดหรือแปลงย่อย ก็จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

        โรคบางชนิดได้
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12