Page 10 -
P. 10

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               คำแนะนำ การเลี้ยงสัตว์ปีกอินทรีย์

                   ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์           หลักการพื้นฐานการเลี้ยงสัตว์ปีกอินทรีย์ คือ จะต้องไม่ขังกรง
      การเลี้ยงปล่อย (access to outdoor) มีโรงเรือนที่เหมาะสม ไม่หนาแน่น และเปิดให้
      สัตว์ได้ออกพื้นที่โล่งภายนอกโรงเรือนได้ตลอดเวลา พื้นที่ภายนอกควรมีหญ้าหรือ
      พืชธรรมชาติปกคลุม (Free range) เพื่อให้สัตว์ได้คุ้ยเขี่ย หากินพืช สัตว์ แมลง
      ตามธรรมชาติ สัมผัสแสงแดด อากาศภายนอกโรงเรือน อาหารที่ได้รับรวมทั้ง

      แปลงหญ้าต้องเป็นอินทรีย์ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ยาเคมีสังเคราะห์ ไม่ใช้สิ่งมีชีวิต
      ดัดแปลงพันธุกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ มีระบบ
      ป้องกันโรคที่ดี เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง เป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์

      รักษาความเป็นอินทรีย์ตั้งแต่การผลิตจนถึงการบรรจุเป็นเนื้อหรือไข่
           หากต้องการขอการรับรองให้ติดต่อหน่วยตรวจรับรอง โดยผู้ผลิตจะ
      ต้องมีแผนการผลิตระบบปศุสัตว์อินทรีย์ที่อธิบายแผนการผลิตแต่ละรุ่นตลอดปี
      วิธีการจัดการฟาร์มไม่ให้ปนเปื้อนสารเคมีและไก่ปกติ และบันทึกการใช้ปัจจัยการผลิต
      การดูแลสุขภาพ และหลักฐานการใช้ไว้ให้ตรวจสอบ

        8 8 การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อยข่อินทรีย์แบบปล่อย
         การเลี้ยงไก่ไ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15