Page 5 -
P. 5

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      ดำเนินชีวิตด้วยความทรมาน ดังนั้น สหภาพยุโรปได้รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
      ส่วนเสีย และมีการศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ-สังคม สุขภาพของ

      สาธารณะ และผลดี ผลเสียของการเลี้ยงไก่ไข่หลากหลายระบบ จนเป็นข้อยุติ
      ประกาศกฎหมายการเลี้ยงไก่ไข่ ตาม EC directive 1999/74/EC มีสาระ
      สำคัญห้ามเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับ โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
      ห้างต่างๆจะไม่ซื้อไข่ไก่ที่เลี้ยงบนกรงตับต่อไป ส่วนประเทศพัฒนาแล้วหลาย

      ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา หลายรัฐได้ผ่านร่างกฏหมายเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงไก่
      ไข่บนกรงตับแล้ว กำลังอยู่ขั้นตอนประกาศบังคับใช้ แม้จะยังไม่มีกฏหมายบังคับแต่
      ก็มีข้อกำหนดให้ติดฉลากไว้บนแผงไข่ว่ามาจากการเลี้ยงระบบใด เช่น non-cage
      barn egg ซึ่งเป็นการเลี้ยงปล่อยในโรงเรือนไม่ได้ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาพื้นที่

      ภายนอกคอก หรือ eco-egg, free-range egg, free-range organic egg
      เป็นต้น                        การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10