Page 9 -
P. 9

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      มั่นใจให้กับผู้บริโภคโดยวิธีการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ด้วยการจัดการ
      เลี้ยงสัตว์ที่จัดการคล้ายธรรมชาติของสัตว์มากที่สุด (Natural living) อย่างเข้มงวด
      สุขภาพสัตว์และความเสี่ยงต่อโรคระบาดในการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย

           ประเด็นปัญหาการเกิดโรคระบาดโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก
      ในการเลี้ยงไก่แบบปล่อยและการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมนั้น เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
      และหาข้อสรุปเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าการเกิดโรคจะเกิดขึ้นได้ทุกระบบของการ
      เลี้ยง แต่ความรุนแรงของโรคจะแตกต่างกัน ไก่เลี้ยงปล่อยมีโอกาสเสี่ยงต่อนกป่าที่
      ติดเชื้อมากกว่าไก่ที่เลี้ยงในโรงปิดก็จริง แต่หากดูแลให้ไก่แข็งแรงด้วยการจัดการ
      ที่ดี มีภูมิต้านทานโรคโดยธรรมชาติ เมื่อได้รับเชื้อแล้วจะไม่รุนแรง และโอกาส

      กระจายมีน้อยเพราะเลี้ยงไม่หนาแน่น แต่การเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมหากได้รับเชื้อจะ
      ระบาดรุนแรง เพราะตามหลักพันธุศาสตร์ สัตว์ที่คัดเลือกมาให้มีพันธุกรรมที่ให้
      ผลผลิตสูงจะอ่อนแอง่ายต่อการติดโรค และการเลี้ยงหนาแน่นสร้างโอกาสการ
      สัมผัสกันของไก่ตัวต่อตัวไปได้อย่างรวดเร็วทำให้เชื้อโรคแข็งแรงขึ้น ดังนั้นจึงเป็น
      ข้อสรุปว่าทุกระบบมีโอกาสการสัมผัสโรคแต่ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
      การจัดการเลี้ยงดู และสุขอนามัยของสัตว์ (Commission to the European
      Communities,Brussel, 8.10.2008,COM(2007) 865 final)


          การเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับ : ไก่ไม่มีอิสรภาพ ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค                        การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14