Page 2 -
P. 2

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย       ผู้ให้ข้อมูล
         นายสุธรรม จันทร์อ่อน  เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์
         นายสุโชค ชอุ่มวรรณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
         นายแพว โพธิ์ทอง   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

         นายสุพจน์ ทิพย์มนต์  เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์เชียงใหม่
         นายจิราวุฒิ เรือนวงค์  สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 เชียงใหม่


       ผู้เรียบเรียง :
         นางจินตนา อินทรมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและขยายพันธ์ุสัตว์

       พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2553
       ลิขสิทธิ์ :   กรมปศุสัตว์

       จัดทำโดย :  ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กองบำรุงพันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์
   1   2   3   4   5   6   7