Page 8 -
P. 8

็
           ั
                            ิ
                                       ็
                               ี
                                            ่
                                           ้
                                            ู
                  ิ
                                             ั
        ั
   โครงการพฒนาหนงสืออิเลกทรอนกส์ด้านการเกษตร เฉลมพระเกยรติพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
                     ส า ร บั ญ        บทที่ 1 อารัมภบท                          13

            1.1 ความส�าคัญและเหตุผล                 15
            1.2 กระบวนการหาค�าตอบผลกระทบทางเศรษฐกิจ
              ของการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์            16
              1.2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา              16
              1.2.2 กรอบประเด็นค�าตอบที่ต้องการและวิธีการ      18
              1.2.3 กรอบคิดทางทฤษฎีและวิธีการหาต้นทุน
                 และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์            19

            1.3 รู้จักข้อมูลเบื้องต้นของกัญชา            23
              1.3.1 สายพันธุ์กัญชา                 24
              1.3.2 ระบบการปลูกกัญชา                24
              1.3.3 วิธีการสกัดกัญชา                26
              1.3.4 รูปแบบของสารสกัด CBD ที่ได้จากกัญชา       27
              1.3.5 ผลิตภัณฑ์ยากัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย     28

        บทที่ 2 อุตสาหกรรมกัญชาในต่างประเทศและประเทศไทย 33

            2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมกัญชาของโลก             35
            2.2 การด�าเนินนโยบายกัญชาในต่างประเทศ          40

              2.2.1 การด�าเนินนโยบายกัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกา    40
              2.2.2 การด�าเนินนโยบายกัญชาในประเทศแคนาดา       43
              2.2.3 การด�าเนินนโยบายกัญชาในประเทศเนเธอร์แลนด์    47
              2.2.4 การด�าเนินนโยบายกัญชาในประเทศอุรุกวัย      49
              2.2.5 เปรียบเทียบนโยบายกัญชาระหว่างประเทศต่าง ๆ    51

            2.3 อุตสาหกรรมกัญชาในประเทศไทย              53
              2.3.1 การด�าเนินนโยบายกัญชา
                 ทางการแพทย์ของประเทศไทย             53
              2.3.2 โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกัญชา
                 ทางการแพทย์ของไทย                55
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13