Page 6 -
P. 6

ิ
                               ี
                  ิ
           ั
               ็
                                            ู
                                             ั
                                            ่
                                       ็
                                           ้
        ั
   โครงการพฒนาหนงสืออิเลกทรอนกส์ด้านการเกษตร เฉลมพระเกยรติพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
                      คํ า นํ า                 ี
                 �
           กัญชา เป็นพืชท่กาลังอยู่ในกระเเสความสนใจ โดยเห็นได้จากการเติบโตของตลาดกัญชา
        ของโลกทั้งทางการแพทย์และสันทนาการ ในปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลไทยได้ด�าเนินการผ่อนปรน
        นโยบายกัญชา โดยอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์และวิจัยได้ ส่งผลให้กัญชาถูกมองว่า
                      ี
         จะมาเป็นพืชทางเลือกใหม่ของไทย ท่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงให้แก่เกษตรกร แต่อย่างไร
              ี
        ก็ตาม ข้อมูลเก่ยวกับความต้องการใช้และความคุ้มค่าในการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์
        ยังมีอยู่อย่างจ�ากัด
                   ี
                       �
           เอกสารวิชาการฉบับน้จึงเป็นการนาเสนอข้อมูลดังกล่าว โดยการสังเคราะห์จากงานวิจัย
        เร่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกจของการเพาะปลกกญชาเพอเป็นพชเศรษฐกจของไทย”
                    ิ
         ื
                           ู
                               ื
                                  ื
                                      ิ
                            ั
                               ่
        โดยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
                    �
        นวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้สัญญาเลขที่ RDG6220030
        และขอขอบคุณ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้ทุนสนับสนุนในการจัดพิมพ์เอกสาร
        เล่มนี้
           เนื้อหาในเอกสารประกอบด้วย 5 บท บทแรก เสนอประเด็นการศึกษาวิจัยและกรอบ
                           ิ
                 ึ
        แนวคดส่เส้นทางการศกษา บทท่ 2 ส่วนแรกอธบายถงนโยบายกญชาในประเทศต้นแบบ
                     ี
          ิ
                                  ั
                             ึ
           ู
                                     ั
        ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และอุรุกวัย ในส่วนหลงเป็นการสรป
                                          ุ
          �
        การดาเนินนโยบายกัญชาของประเทศไทยในปัจจุบัน และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกัญชา
        ทางการแพทย์ของไทยในช่วงเริ่มต้นของการด�าเนินนโยบาย บทที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ความ
        คุ้มค่าในการลงทุนเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในร่มและแบบโรงเรือน
        บทท่ 4 วิเคราะห์ความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ท้งในรูปแบบของ
                                     ั
          ี
        ยาตารับแพทย์แผนปัจจุบันและยาตารับแพทย์แผนไทย รวมท้งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
                              ั
                     �
         �
        (ในรูปของตัวเงิน) และ บทสุดท้าย เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะการส่งเสริมเพาะปลูกกัญชา
        เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย
           เน่องจากช่วงท่เก็บรวบรวมและทาการวิเคราะห์ข้อมูลน้น เป็นช่วงเร่มต้นของการดาเนิน
                                         �
                               ั
                                   ิ
                ี
                       �
            ื
        นโยบายกัญชาของไทย (ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2563) ท�าให้ข้อมูลยังมีความจ�ากัดอยู่มาก ผลการ
                  ื
        ิ
                                      �
            ี
            ่
                  ้
             ึ
                                 ั
        วเคราะห์ทได้จงเป็นผลเบองต้น เพอให้ผ้อ่านสามารถใช้เป็นข้อมูลต้งต้นในการทาความเข้าใจ
                     ่
                     ื
                       ู
               ุ
        ั
        กบโครงสร้างต้นทน และผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์
        ซึ่งข้อมูลและผลวิเคราะห์เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เมื่ออุตสาหกรรมกัญชาทางการ
        แพทย์ของไทยขยายตัวและพัฒนามากขึ้น
                                      คณะผู้จัดท�า
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11