Page 9 -
P. 9

่
        ั
                                           ้
                                            ู
                                       ็
                            ิ
                               ี
                  ิ
           ั
               ็
                                             ั
   โครงการพฒนาหนงสืออิเลกทรอนกส์ด้านการเกษตร เฉลมพระเกยรติพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
      8 | กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน
      บทที่ 3 ต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มค่าในการลงทุน
          การปลูกกัญชาทางการแพทย์                  65
          3.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกกัญชาแบบต่าง ๆ
            ในต่างประเทศ                     67
          3.2 ต้นทุนและผลผลิตการปลูกกัญชาในประเทศไทย        69
            3.2.1 การปลูกกัญชาแบบโรงเรือนหรือกรีนเฮ้าส์     69
            3.2.2 การปลูกแบบในร่ม (indoor)            75
            3.2.3 เปรียบเทียบต้นทุนการปลูกกัญชารูปแบบต่าง ๆ   79
            3.2.4 ต้นทุนการตากกัญชา               81
          3.3 ต้นทุนการสกัดกัญชาในประเทศไทย             82
            3.3.1 ต้นทุนการสกัดกัญชาแบบใช้สารละลาย Solvent   82

            3.3.2 ต้นทุนการสกัดกัญชาแบบใช้สารละลาย Solvent
               โดยใช้เครื่องสกัดเย็น              84
              3.3.3 ต้นทุนการสกัดกัญชาแบบ Supercritical CO   85
          3.4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน      2    86

      บทที่ 4 ขนาดตลาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้
          กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย                97

          4.1 ขนาดตลาดกัญชาในต�ารับยาแพทย์แผนปัจจุบัน        99
          4.2 ขนาดตลาดกัญชาในต�ารับยาแพทย์แผนไทย          106
          4.3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมกัญชา
            ทางการแพทย์                     108
            4.3.1 การประเมินผลกระทบด้านพื้นที่ปลูกกัญชา     108
            4.3.2 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ

               ของกัญชาเพื่อเป็นยาแผนปัจจุบัน         115
            4.3.3 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
               ของกัญชาเพื่อเป็นยาแผนไทย           120

      บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ                    123

          5.1 สรุป                         125
            5.1.1 การด�าเนินนโยบายกัญชาในต่างประเทศ
               และประเทศไทย                  125
            5.1.2 ความคุ้มค่าการลงทุนเพาะปลูกกัญชาในประเทศไทย 127
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14