Page 10 -
P. 10

็
               ็
                               ี
                                            ่
                                           ้
                                             ั
                                            ู
           ั
                            ิ
                  ิ
        ั
   โครงการพฒนาหนงสืออิเลกทรอนกส์ด้านการเกษตร เฉลมพระเกยรติพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
               กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน | 9
              5.1.3 ความต้องการกัญชาทางการแพทย์และผลกระทบ
                 ทางเศรษฐกิจในการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์  127
            5.2 ข้อพึงระวังในการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์    129
            5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย                130
            5.4 ข้อจ�ากัดส�าหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์     132
            5.5 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาวิจัยต่อไป         133

        เอกสารอ้างอิง                           136
        ภาคผนวก                              139
        ดัชนี                               145                 ส า ร บั ญ ต า ร า ง


        ตารางที่ 2.1 ขนาดตลาดกัญชาแบ่งตามประเภทการใช้งาน
              ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)    38

        ตารางที่ 2.2 ขนาดตลาดกัญชาทางการแพทย์แยกตามทวีป
              ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)    39
        ตารางที่ 2.3 ขนาดตลาดกัญชาเพื่อสันทนาการแยกตามทวีป
              ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)    39
        ตารางที่ 2.4  ราคากัญชาแยกตามรัฐในประเทศแคนาดา

              (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)               45
        ตารางที่ 2.5  เปรียบเทียบนโยบายกัญชาในประเทศต่าง ๆ        51
        ตารางที่ 3.1  เปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตต่อ 100 ตารางเมตร     80

        ตารางที่ 3.2  เปรียบเทียบต้นทุนผันแปรของการผลิตแบบต่าง ๆ
              ต่อ 100 ตารางเมตร (บาท/100 ตรม.)           80
        ตารางที่ 3.3 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราส่วนผลตอบแทน
              ต่อต้นทุน (B/C ratio) ในกรณีต่าง ๆ          95
        ตารางที่ 4.1  จ�านวนและร้อยละผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่

              ระดับโรงพยาบาลในปี 2562               100
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15