Page 5 -
P. 5

ิ
                            ิ
               ็
        ั
           ั
                               ี
                                            ู
                                             ั
                                            ่
                                       ็
                                           ้
   โครงการพฒนาหนงสืออิเลกทรอนกส์ด้านการเกษตร เฉลมพระเกยรติพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
                   คํ า นิ ย ม        สถาบันคลังสมองของชาต ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ คือ
                   ิ
                              ื
            ี
      เป็นหน่วยงานท่หนุนเสริมความเข้มแข็งของการอุดมศึกษา เพ่อให้ตอบสนองต่อสังคมและ
      การพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสตร์และทิศทางการด�าเนินงานของสถาบันฯ คือ
        1) หนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
                           ื
        2) ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพ่อการพัฒนาประเทศและสังคม และ
        3) วิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ
                               ั
                             �
                                 ิ
        ในปี พ.ศ. 2563 ทางสถาบนฯ ได้มความร่วมมอกบ สานกงานวจัยแห่งชาติ (วช.)
                           ื
                            ั
                   ั
                      ี
      ในการจัดต้งสานักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัย
           �
          ั
      เชิงนโยบาย” โดยม รศ.สมพร อิศวิลานนท์ เป็นผู้ประสานงานฯ มีเป้าหมายท่จะประสานงาน
                                   ี
             ี
      และบริหารจัดการโครงการวิจัยด้านการเกษตรเพื่อ “สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายเกษตร
       ื
                                   ี
      เพ่อเพ่มขีดความสามารถแข่งขันของภาคเกษตรไทย เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ดี มีความม่นคง
        ิ
                                       ั
      ในการประกอบอาชีพ และการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่ง คือ เพื่อ
                       ื
                              �
      พัฒนาความรู้งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรให้เอ้อประโยชน์ต่อการนาไปใช้ตอบโจทย์ข้อปัญหา
                        ิ
                                      ี
                                      ่
                       ั
                                   ี
                        ั
             ้
      ในมตต่างๆ พร้อมทงยกระดบศกยภาพของนกวจยในสถาบนอดมศกษาให้มความเชยวชาญ
             ั
       ิ
        ิ
                ั
                             ุ
                            ั
                               ึ
                  ั
                               ื
      รวมถึงสังเคราะห์ข้อความรู้และเผยแพร่ผลการศึกษาจากงานวิจัยเพ่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
      พร้อมกับขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างผลลัพธ์และผลกระทบจากงานวิจัยตามมา
        เอกสารวิชาการฉบับที่ 16 เรื่อง “กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
      และความคุ้มค่าในการลงทุน” น จัดทาจากการสังเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการวิจัย
                   ้
                   ี
                     �
                                     ึ
      “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพ่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย” ซ่งได้รับการ
                         ื
      สนับสนุนทุนวิจัยจาก สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
               �
      (สกสว.) เมื่อปี พ.ศ. 2562 ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักประสานงานฯ การจัดท�าเอกสาร
                                     �
      วิชาการ ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์และแผยแพร่จาก สานกงาน
                                      ั
                     ึ
      วิจัยแห่งชาติ (วช.) ซ่งเป็นช่องทางหน่งในการขับเคล่อนผลงานวิจัยไปสู่ผลลัพธ์และช่วย
                           ื
               ึ
      ผลักดันข้อมูลของงานวิจัยให้ได้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
                                      ั
                                        ุ
                   ิ
                                     ี
        สถาบันคลังสมองของชาต ขอขอบคุณ สานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทสนบสนน
                         �
                                     ่
      การจัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อความรู้ดังกล่าว ทางสถาบันฯ มีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
      เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาคีภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงาน
                               �
                       ื
      ภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชนและเกษตรกร เพ่อใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการเรียนรู้ และการ
      สร้างทางเลือกเชิงนโยบายต่อไป
                         รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ
                          ผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10