Page 3 -
P. 3

ิ
                                            ่
                                             ั
                                            ู
                               ี
                                       ็
                                           ้
                            ิ
               ็
   โครงการพฒนาหนงสืออิเลกทรอนกส์ด้านการเกษตร เฉลมพระเกยรติพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
        ั
           ั
           กัญชา : พืชทางเลือกใหม่


               ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
              และความคุ้มค่าในการลงทุน                    | ผู้ เ ขี ย น |

                   รวิสสาข์ สุชาโต
                 ณัฐพล พจนาประเสริฐ

                  อัจฉรา ปทุมนากุล                  | บ ร ร ณ า ธิ ก า ร |
                  สมพร อิศวิลานนท์
                 ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

                 วรภัทร จิตรไพศาลศรี
   1   2   3   4   5   6   7   8