Page 8 -
P. 8

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                        การท่องเที่ยว
                                                                 เสาเข็ม
                                                                  ต้นที่   สร้างนิเวศ


                                                               คนส่วนใหญ่จะเคยได้ยินแต่ค�าว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
                                                             (Ecotourism) แต่ในที่นี้จะเสนอค�าว่า การท่องเที่ยว
    กรอบ                                                       สร้างนิเวศ แทน ก็เพื่อให้กิจกรรมท่องเที่ยวที่มุ่งชดเชย
                                                             ความสึกหรอของความหลากหลายทางชีวภาพ
    การพัฒนา                                                     กลายเป็นกิจกรรม ที่มีน�้าหนักมากขึ้นและนักท่องเที่ยว
                                                             พลาดไม่ได้ โดยนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมการสร้าง
                                                             ระบบนิเวศรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกวิธีร่วมกับคนในท้องถิ่น
    การท่องเที่ยว                                                   และได้รับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

                                                             วัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กัน อย่างกิจกรรม CSR ขององค์กร
                                                             ต่าง ๆ ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวสร้างนิเวศ
                                                             ได้เช่นเดียวกัน
    บนความหลากหลาย
   INTRODUCTION ทางชีวภาพจากพื้นที่ต้นแบบ                                                 การพัฒนา        INTRODUCTION


      จากการท�างานในพื้นที่ต้นแบบทั้งสองแห่ง ได้แก่
    คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ และ ดอนหอยหลอด
    จังหวัดสมุทรสงคราม เราได้กับพบปัญหา                                        เสาเข็ม      ในรูปแบบ
    นานัปการที่รอการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการ                                   ต้นที่     เศรษฐพิพิธภัณฑ์
    เปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการท่องเที่ยว
    เองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเช่นเดียวกัน หาก
    แต่เราจะใช้การท่องเที่ยวเป็น คานงัด ในการพัฒนาท้องถิ่น                                เมื่อเอ่ยถึงพิพิธภัณฑ์ คนโดยทั่วไปจะนึกถึงอาคาร
    ควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ซึ่งก่อน                             ที่จัดแสดงวัตถุเก่าแก่พร้อมป้ายค�าอธิบายยืดยาว แต่ในที่นี้
    จะไปถึงขั้นนั้นก็คงจะต้องตอกเสาเข็มลงที่ดินอย่างน้อย 4 ต้น เพื่อ                         จะใช้ชุมชนทั้งชุมชนเป็นพื้นที่จัดแสดง ความหลากหลาย
    เป็นรากฐานรองรับจุดคานงัดของการท่องเที่ยวบนความหลากหลาย                              ทางชีวภาพจะท�าให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี
    ทางชีวภาพ                                                     ชีวิตและสามารถบอกเล่าเรื่องราวของเศรษฐกิจฐาน
                                                             ชีวภาพตั้งแต่ต้นตอการผลิต กระบวนการผลิตทั้งแบบ
                                                             ดั้งเดิมและแบบที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
                                                             จนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนจุดแข็ง
                                                             ทางด้านภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของพื้นที่ การพัฒนาใน
                                                             รูปแบบนี้จึงเรียกว่า เศรษฐพิพิธภัณฑ์ (Economuseum)
                                                             เป็นการรักษาแหล่งผลิตดั้งเดิมที่เป็นฐานรากของระบบ
                                                             เศรษฐกิจชุมชนและน�าเสนอผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบ
                                                             ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

   8 เที่ยวใกล้กรุง สุขใกล้กัน                                              ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13