Page 11 -
P. 11

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


              การพัฒนา

     เสาเข็ม      โครงข่าย
      ต้นที่     การท่องเที่ยว


      การพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวเป็นการเชื่อมโยง
    เส้นทางท่องเที่ยวรองหรือเส้นทางท่องเที่ยวย่อยเข้ากับ                                         อย่างไรก็ดี เมื่อฐานราก
    เส้นทางหลัก เพื่อกระจายโอกาสทางการท่องเที่ยว                                            รองรับจุดคานของการท่องเที่ยว
    ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีความพร้อมและศักยภาพอย่าง                                        แข็งแรงแล้ว ก้าวต่อไปคือ การ
    เพียงพอ จนเกิดเป็นโครงข่ายการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และ                                       พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานความ
    แปลกใหม่ไปจากเดิม การกระจายโอกาสให้ทั่วถึงจะช่วย                                         หลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้น
    ชะลอความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจาก                                        อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทิศทางการ
    ธรรมชาติของการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ส่วนหนึ่ง อีกทั้งยัง                                     พัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ได้
                                                                    เน้นการพัฒนาเป็นจุด ๆ หรือเป็น
    ช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคอย่างเข้มข้น                                       เส้นทางอีกต่อไปแล้ว แต่จะเน้นการ
   INTRODUCTION                                                           นิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว  INTRODUCTION
    ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งลงอีกด้วย
                                                                   พัฒนาแบบเป็นระนาบเพื่อให้เกิดระบบ

                                                                   และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นควบคู่กัน
      เสาเข็ม
              ในฐานะเครื่องมือ
      ต้นที่     การท่องเที่ยว                                              อย่างแท้จริง เช่น การออกแบบเมืองหรือ
              ในการพัฒนา                                               ย่านท่องเที่ยว การวางผังชุมชนท่องเที่ยว
                                                                  โดยมีมาตรการรองรับการพัฒนาต่าง ๆ
              อย่างมีส่วนร่วม                                            อย่างเหมาะสมด้วย ทั้งนี้ จะต้องเร่งด�าเนินการ

                                                                  พัฒนาก่อนที่การท่องเที่ยวจะขยายตัวมาก
      จากเดิมที่เน้นการตอบสนองความต้องการของ                                         จนเกินกว่าจะควบคุมหรือวางแผนพัฒนา
    นักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว เป็นการพลิกมุมมองมาเป็นการ                                   แต่ก่อนที่ลงมือพัฒนา เรายังมีแบบ
    ใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในฐานะ                                    ประเมินอีก 2 ชุดให้คุณน�าไปประกอบการ
    เจ้าบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมและแก้ไข                                   พิจารณาว่าพร้อมแล้วหรือยัง?
    ปัญหาต่าง ๆ ของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดพื้นที่ที่พร้อมจะ
    รองรับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นจุดเชื่อมต่อของการพัฒนา
    ระหว่างภาครัฐและชุมชน โดยอาจจะมีสถาบันการศึกษา
    และนักวิชาการคอยช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่าง
    ต่อเนื่อง
  10 เที่ยวใกล้กรุง สุขใกล้กัน                                              ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16