Page 13 -
P. 13

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    แบบประเมิน    ความพร้อมในการพัฒนา
    และยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

    บนความหลากหลายทางชีวภาพ

      การประเมินช่วยให้เรารู้ว่า แบบแรก                           แบบที่สอง                  เมื่อประเมินความพร้อม
    ตนเองมีศักยภาพและความ                                                        แล้ว ให้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                   เหมาะส�าหรับพื้นที่ที่ก�าลังจะพัฒนาการท่องเที่ยว
                                                   เหมาะส�าหรับพื้นที่ที่พัฒนาการท่องเที่ยวมาระยะ
    พร้อมที่จะจัดการท่องเที่ยว  ในไม่ช้านี้ หรือเริ่มพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะแรก       หนึ่งแล้ว และต้องการยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว  ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
                                                                      ทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์ผล
    อยู่ในระดับใด เพื่อที่จะได้พัฒนา
   INTRODUCTION หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด  มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยว  ให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยเน้นการประเมินความพร้อม  ร่วมกัน โดยเรียงล�าดับค่าคะแนน  INTRODUCTION
                 บนความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านองค์กรที่ด�าเนิน
                                                 ในการน�าเสนอและถ่ายทอดเรื่องราวสู่นักท่องเที่ยว
    ซึ่งการประเมินที่ดีควรให้
                                                                      โดยเฉลี่ยของแต่ละข้อและ
                                                 ที่ต้องการการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยแบบประเมิน
                 กิจการท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพ
                                                                      แหล่งท่องเที่ยวทุกจุด เพียงเท่านี้
    ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คน
    เป็นผู้ตรวจสอบร่วมกับเจ้าของ
                                                 สืบค้นเรื่องราว ด้านการร้อยเรียงและน�าเสนออย่างมี
                 ทางชีวภาพ ด้านการเรียนรู้และการสร้างจิตส�านึก
                                                                      และจุดอ่อนอยู่ที่ตรงไหน มีจุดใด
    พื้นที่ และในระหว่างประเมิน  ด้านการบริการจัดการการท่องเที่ยวบนความหลากหลาย       แบบที่ 2 มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ ก็จะท�าให้เราทราบว่า จุดแข็ง
    ผู้เชี่ยวชาญสามารถชี้ประเด็น ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม และด้านการจัดสรร          อรรถรส และด้านการออกแบบกิจกรรมที่เหนือความ บ้างที่ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม
    พัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลประโยชน์สู่ชุมชน                      คาดหมาย                  รวมถึงมีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านใดบ้าง
    ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ได้ตาม สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด                   สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด        ถึงตอนนี้ ท่านคงได้ค�าตอบ
    ความเหมาะสม โดยแบบ     แบบประเมินและคู่มือการประเมินได้ที่นี่             แบบประเมินและคู่มือการประเมินได้ที่นี่  แล้วว่า พร้อมแล้วหรือยัง?
    ประเมินความพร้อมมีให้เลือกท�า                                                     ถ้าพร้อมแล้ว ก็ลงมือได้เลย...
    2 แบบ (เลือกอย่างใดอย่าง
    หนึ่ง) ดังนี้

    หมายเหตุ                                      หมายเหตุ
    แบบประเมินนี้ดัดแปลงจาก :                              แบบประเมินนี้ดัดแปลงจาก :
    ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). 2559.              องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). 2562.
      คู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพส�าหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม. คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : งานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
      กรุงเทพฯ : ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน).            ส�านักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).

   12 เที่ยวใกล้กรุง สุขใกล้กัน                                              ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18