Page 7 -
P. 7

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                                                         ทีนี้ ก็มาสู่ค�าตอบที่ค้างไว้ แล้วนักท่องเที่ยวจะ
                                                       ได้อะไรจากการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ ซึ่งมีทั้งแบบที่
                                                       นักท่องเที่ยวรู้ตัวและไม่รู้ตัวรวม 5 ข้อด้วยกัน ได้แก่                                                         1. อิ่มเอมใจ
                                                         เกิดจากการได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส และได้
                                                         ลิ้มลองผลผลิตจากความหลากหลายทาง
                                                         ชีวภาพโดยตรง

                                                             2. ใฝ่อนุรักษ์
                                                             เริ่มมีเหตุมีผลในการบริโภคและเกิดความต้องการที่จะ
         คืออะไร?                                             3. ตระหนักคุณค่า
                                                             เก็บรักษา ปรับปรุง และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
                                                             ทางชีวภาพอย่างคุ้มค่าและเกิดความยั่งยืน

   INTRODUCTION                                                  เกิดความรู้สึกหวงแหนและมีจิตส�านึกใหม่ ที่จะไม่สร้าง INTRODUCTION

                                                          ปัญหา ผลกระทบ และเงื่อนไขของการบริโภคทางการ
                                                          ท่องเที่ยวที่ไปบั่นทอนความหลากหลายทางชีวภาพ

    แล้วนักท่องเที่ยวได้อะไร                                             4. ปัญญารู้คิด
    จากการท่องเที่ยวแบบนี้?                                              มีความรู้ความเข้าใจว่าทรัพยากรธรรมชาติและ
                                                             วัฒนธรรม มนุษย์ และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์
      ท่านอาจก�าลังสงสัยว่า เมื่อมาเที่ยว ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญา               กันอย่างไร โดยเฉพาะในด้านประโยชน์สาธารณะ
    แบบ Bio Tourism หรือที่เรียกว่า การ และอัตลักษณ์ท้องถิ่น
    ท่องเที่ยวบนความหลากหลายทาง   ความพิเศษของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้อยู่ที่                   5. จิตแบ่งปัน
    ชีวภาพ แล้ว จะได้อะไรกลับไป แต่ก่อนที่ การพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างนักท่องเที่ยว               เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในท้องถิ่นโดยตรง ท�าให้
    จะไปสู่ค�าตอบนั้น มาท�าความเข้าใจ กับทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น                     คนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและมีจิตส�านึกในการรักษา
    ก่อนว่าการท่องเที่ยวบนความหลากหลาย อาหารท้องถิ่น สปาจากสมุนไพรในพื้นที่ ของที่ระลึก              ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าทาง
    ทางชีวภาพ คืออะไรกันแน่?   จากวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นต้น ในขณะที่                      เศรษฐกิจของชุมชนในระดับฐานราก
      Bio Tourism คือการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
    ทางเลือกรูปแบบหนึ่ง หมายถึง การ ธรรมชาติและสืบทอดวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น                    เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม
    ท่องเที่ยวที่อาศัยความหลากหลาย ความหลากหลายทางชีวภาพในรูปของระบบ                      เพราะการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ต้องน�าความใส่ใจ
    ทางชีวภาพเป็นฐานทรัพยากรทางการ นิเวศบริการก็เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจาก                  พกติดตัวไปด้วย ถึงจะสนุกเพลิดเพลินกับ สิ่งที่
    ท่องเที่ยว ซึ่งความหลากหลายที่ว่านั้น การจัดการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กันด้วย                 น้อยคนนักจะรู้ และกลับบ้านพร้อมกับความ
    ครอบคลุมตั้งแต่ป่าไม้ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์                                 ภาคภูมิใจว่าเมืองไทยของเราก็มีธรรมชาติและ
    แหล่งน�้า ธรณีสัณฐาน ระบบนิเวศ                                      วัฒนธรรมหลากสีสันไม่แพ้ที่ใดในโลกเลย

   6 เที่ยวใกล้กรุง สุขใกล้กัน                                              ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12