Page 3 -
P. 3

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           Bio Tourism
         คือการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบหนึ่ง

            หมายถึง การท่องเที่ยวที่อาศัย
            ความหลากหลายทางชีวภาพ

           เป็นฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยว                     โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

             ซึ่งความหลากหลายที่ว่านั้น                       บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio Tourism)
                                                       คุ้งบางกะเจ้า • ดอนหอยหลอด
         ครอบคลุมตั้งแต่ป่าไม้ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

           แหล่งน�้า ธรณีสัณฐาน ระบบนิเวศ
              ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คน

        ที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
                                                            เที่ยวใกล้กรุง สุขใกล้กัน
   1   2   3   4   5   6   7   8