Page 4 -
P. 4

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    ค�าน�า                                       ข้อมูลทางบรรณานุกรม      สารบัญ
                                              ชื่อหนังสือ คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยว
                                                   บนฐานความหลากหลาย

                                              ผู้จัดท�า ทางชีวภาพ
                                                   ส�านักงานพัฒนา
      คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวบนฐาน ส�าหรับเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ แบ่งออกเป็น        เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
                                                   (องค์การมหาชน)
    ความหลากหลายทางชีวภาพฉบับนี้ เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. บทน�า เป็นการท�าความเข้าใจ    ISBN   978-616-278-530-6  Bio Tourism คืออะไร?         6
    ผลผลิตจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาและ กับการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลาย      จ�านวน  50 หน้า 500 เล่ม   กรอบการพัฒนาการท่องเที่ยว       8
    ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวบนฐาน ทางชีวภาพ (Bio Tourism) กรอบการพัฒนา     ครั้งที่พิมพ์ 1/2562 สิงหาคม 2562
    ความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio Tourism) การท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลาย         ผู้จัดพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์  แบบประเมินความพร้อมในการพัฒนา 10
    ของส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ทางชีวภาพ และแบบประเมินความพร้อม             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานความ        พิมพ์  บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เส้นทางบางกะเจ้า       14
                                                   เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
    จากส�านักงานโครงการพัฒนาแห่ง หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมี 2 แบบ คือ               4/299 หมู่ที่ 5 ถนนลาด ทรงคนอง-บางกระสอบ         16
    สหประชาชาติ (UNDP) และกองทุน (1) แบบที่เหมาะส�าหรับพื้นที่ที่ก�าลังจะ           ปลาเค้า 66 แขวงอนุสาวรีย์  บางยอ-บางน�้าผึ้ง       22
    สิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และมีพื้นที่ศึกษา 2 เริ่มพัฒนา หรือพัฒนาในระยะแรก และ         เขตบางเขน กรุงเทพฯ  บางกอบัว               28
    แห่งคือ คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (2) แบบที่พัฒนามาระยะหนึ่งแล้ว และ
    และดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ต้องการยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น     คณะผู้เขียน          บางกะเจ้า              34
                                              • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม
      ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน   และส่วนที่ 2. เส้นทางท่องเที่ยว         คณะมนุษยศาสตร์       เส้นทางดอนหอยหลอด          40
   PREFACE ชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO มีหน้าที่ เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นการน�าเสนอเส้นทาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปันรักให้ทะเล (เช้า-เย็น)      42  CONTENTS
    หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชีวภาพจากพื้นที่ต้นแบบ
                                              • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
                                               คณะมนุษยศาสตร์
    ท้องถิ่นด�าเนินธุรกิจจากฐานทรัพยากร 2 แห่ง คือ (1) คุ้งบางกะเจ้า จังหวัด
    ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี สมุทรปราการ มีเส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมด       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ปันรักให้ทะเล (ค้างคืน)       46
    องค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ คือ 1. การ 4 เส้นทาง และ (2) ดอนหอยหลอด มีเส้นทาง     ผู้ประสานงานโครงการ
    ใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนหรือภูมิปัญญา ท่องเที่ยวทั้งหมด 2 เส้นทาง          • นางรัชดาภร เหง้าพรหมินทร์
    ท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบในการผลิต 2. มี ทางคณะผู้จัดท�าโครงการหวังเป็นอย่างยิ่ง   • นายปฏิภาณ สมบูรณ์ผล
    กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ว่าชุมชนในคุ้งบางกะเจ้าและดอนหอยหลอด
    และ 3. มีการน�ารายได้ส่วนหนึ่งไปอนุรักษ์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจะน�าคู่มือฉบับนี้ไปใช้ ผู้ออกแบบรูปเล่ม
                                              จัดท�าเนื้อหา และภาพประกอบ
    และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ    เป็นเครื่องมือในการชี้น�าและขับเคลื่อน       • นายศิลป์ พิมลวัฒนา
      ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการด�าเนินงานด้าน การพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานความ        • นายสิทธิพงษ์ ติยะวรากุล
    การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการ หลากหลายทางชีวภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป      • นางสาวจิรายุ แพทองค�า
    ท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทาง                           • นางสาวนิภาพรรณ แซ่อึ้ง
    ชีวภาพนั้น จะมุ่งเน้นที่การสร้างรายได้จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม   • นางสาวภาสินี หริณะรักษ์
    วงจรความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย   • นางสาวณัฐชากร สาโรชวงศ์
    สินค้าและบริการท่องเที่ยวภายในชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ภาพปก       ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
                                สิงหาคม 2562
    และทรัพยากรชีวภาพ เพื่อน�ารายได้กลับมา                       • ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ   ภูริวัจน์ เดชอุ่ม.
    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นฐาน                         จากฐานชีวภาพ    คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ.
                                                         กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562. 50 หน้า.
    ทรัพยากรชีวภาพที่มีความยั่งยืนต่อไป                          (องค์การมหาชน)   1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. 2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน. I. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, ผู้แต่งร่วม. II. ชื่อเรื่อง.
                                              • นายสิทธิพงษ์ ติยะวรากุล   ISBN  978-616-278-530-6


   4 เที่ยวใกล้กรุง สุขใกล้กัน                                              ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9