Page 10 -
P. 10

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                     บทที่ 1


      ความเป็นมาเกษตรในเมือง

          ในอดีตกาลแต่โบราณมา การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มักเลือกท าเลที่อยู่

      ใกล้แหล่งน้ าเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการบริโภค การเพาะปลูก และการสัญจร
      ชุมชนเมืองและการเกษตรจึงเกิดขึ้นพร้อมกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี
      ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด การพัฒนาในโลกตะวันตกโดยเฉพาะการเกิดปฏิวัติ
      อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ท าให้เทคโนโลยีที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง

      ฟอสซิลมีบทบาทต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก รถยนต์มีผลต่อ
      การพัฒนาของเมืองอย่างยิ่งยวด ท าให้เกิดการวางผังเมืองที่แยกโซนพักอาศัย
      ออกจากย่านการค้า เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ในเมืองทั่วโลกที่เกิดขึ้น
      หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น เมืองถูกแยกตัวจากชนบทด้วยภาวะทาง

      เศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพสังคมเมืองเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางธุรกิจ
      เกิดสภาพความแออัดภายในเมืองจากการย้ายถิ่นฐานของคนชนบทเข้าสู่เมือง
      เพื่อแสวงหารายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมในชนบทเปลี่ยนเป็น

      สังคมเกษตรอุตสาหกรรมมีการน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถผลิต
      ผลผลิตทางการเกษตรให้ได้เป็นจ านวนมากเพื่อการค้าและส่งออก เกิดปัญหา
      การบุกรุกพื้นที่ป่าธรรมชาติเพื่อท าเกษตรกรรม การท าเกษตรอุตสาหกรรมใน
      ปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบอาหาร (Food system) มีส่วน
      ส าคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากตลอดกระบวนการต้องใช้

      พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง เป็นปริมาณมาก ซึ่งคิดเป็น 30% ของ
      การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดโดย การท าเกษตรกรรมแบบอุตสาหกรรมนี้
      ยังมีส่วนท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าธรรมชาติ นอกเหนือจากการท า

      เกษตรกรรมขนาดใหญ่แล้วยังมีการปลูกพืชอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งใช้พื้นที่
      ขนาดใหญ่และสร้างผลกระทบต่อสภาพแสดล้อมเป็นอย่างมาก

          สหประชาชาติ (UN) คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะมี

      ประมาณ 9,600 ล้านคน โดย 75% ของประชากรจะอาศัยอยู่ในเมือง
                      1
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15