Page 5 -
P. 5

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                   สารบัญ
                                           หน้า


     1.ความเป็นมา เกษตรในเมือง

       ความเป็นมาเกษตรในเมือง                1


       ความหมายของเกษตรในเมือง               4

       ความส าคัญของเกษตรในเมือง              5

       แนวคิดการท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษ     7


     2.กรณีศึกษาเกษตรในเมือง

       กรณีศึกษาเกษตรในเมืองต่างประเทศ

         AgrisSeijo                    9


         Nerima Agricultural Experience Farm        12
         Khoo Teck Puat Hospital, Singapore        16


         กรณีศึกษาเกษตรในเมืองภายในประเทศ

         ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ลาดพร้าว71 (บ้านเจ้าชายผัก)    20

         แปลงผักปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา     23


         สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่        26

         สวนผักดาดฟ้าอาคารศูนย์เรียนสุขภาวะ (สสส.)     29

         สวนผักดาดฟ้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  33

         สวนผักริมระเบียงทางเดินคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     37
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10