Page 7 -
P. 7

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


       TIPS                         78


     6.ประสบการณ์และปัญหา

       น้ าท่วมขัง                     79
       วัสดุปลูกยุบตัว                   81

       ลมแรง                        81
       แดดร้อน                       82
       พืชไม่สมบูรณ์                    83

       ศัตรูพืช                       84
       วัชพืช                        85
       ระบบน้ า                       85
       การดูแลรักษา การมีส่วนร่วม              86
       การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ               90

     7.บรรณานุกรม
       ความเป็นมาเกษตรในเมือง                93

       ความหมายและความส าคัญของเกษตรในเมือง         94
       แนวคิดการท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษ     95
       กรณีศึกษาเกษตรในเมือง                95
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12