Page 3 -
P. 3

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     คู่มือเกษตรบนอาคาร
     ผู้เขียน รศ.พาสินี สุนากร
         ผศ.ดร.ม.ล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์
     พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2559
     จ านวน 2000 เล่ม

     ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส านักหอสมุดแห่งชาติ
     พาสินี สุนากร.
       คู่มือเกษตรบนอาคาร.-- กรุงเทพฯ : ภาควิชานวัตกรรมอาคาร และ ภาควิชาภูมิ
       สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
       104 หน้า.
       1. สวนบนหลังคา. 2. สวน--การจัดและตกแต่ง. 3. สวน--รูปแบบ.
       I. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ม.ล., ผู้แต่งร่วม.  I. ชื่อเรื่อง.
     715
     ISBN 978-616-278-319-7

     ผู้จัดพิมพ์  ภาควิชานวัตกรรมอาคาร และ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
              เขตจตุจักร กทม. 10900

     สนับสนุนการพิมพ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     ออกแบบรูปเล่ม พันธิตรา วงศ์วรกุล


     พิมพ์ที่   บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จ ากัด
            119/138 หมู่ 11 เดอะ เทอร์เรส ซ.ติวานนท์ 3
            ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
            โทร. 0 2525 1121 , 0 2525 4669-70
            โทรสาร 0 2525 1272
            E-mail : thegraphicosys@gmail.com

     เอกสารนี้เป็นเอกสารวิชาการซึ่งเป็นความคิดเห็นของคณะผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับความ
     คิดเห็นของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
   1   2   3   4   5   6   7   8