Page 4 -
P. 4

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                     ค าน า


          คู่มือ เกษตรบนอาคาร เป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์การท า
      โครงการ การสร้างวิทยาเขตสีเขียวที่กินได้ ซึ่งท าให้คณะผู้เขียนได้มีโอกาส
      ส ารวจพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อที่จะพบว่าพื้นที่สีเขียว

      บนดินเหลืออยู่น้อยมาก จนท าให้โครงการส่วนใหญ่ต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคา
      ดาดฟ้าว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้งาน ประโยชน์ของการท าสวนเกษตรบนอาคารไม่
      เพียงแต่จะเพิ่มพูนสุขภาวะทางด้านอาหารการกินที่ปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลด
      ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง อันส่งผลต่อภาวะน่าสบายของประชาชนใน

      เมือง และการประหยัดพลังงานในอาคาร การให้คุณภาพอากาศที่ดี การหน่วง
      น้ าและลดภาระการระบายน้ า ให้ความรู้สึกที่สดชื่นเพียงจากการมองเห็นพื้นที่
      สีเขียว สร้างกิจกรรมทางสังคม และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นผลพลอยได้


          การปลูกพืชผักรับประทานเองน าความสุขทางใจและสุขภาพทางกาย
      มาสู่ผู้บริโภค การได้เห็นพืชเจริญงอกงามเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตที่
      แสวงหาได้ไม่ยาก หนังสือเกี่ยวกับเกษตรในเมืองมีหลายเล่มที่จัดพิมพ์โดย

      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเนื้อหาและ
      รูปแบบต่างๆ ในการที่พืชต้องน ามาปลูกบนอาคาร จึงต้องการศาสตร์ทางด้าน
      อาคารเข้ามาช่วยสนับสนุน หนังสือเล่มนี้จึงช่วยเติมเต็มความรู้ทางการปลูก
      พืชผักในเมืองอันมีพื้นที่จ ากัด โดยให้ข้อพิจารณาว่าพื้นที่บนอาคารแบบไหน ที่
      สามารถท าการเพาะปลูกได้ มีเทคนิคอย่างไร จากมุมมองของสถาปนิก

      ภูมิสถาปนิก ตัวจริง และเกษตรกรสมัครเล่น ซึ่งหวังว่าจะเป็นแนวทางในการ
      สร้างต้นแบบการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยในเมืองในระดับองค์กร เพื่อให้
      เกิดผลกระทบและความเป็นไปได้ของการท าพื้นที่เกษตรในเมืองให้กว้างขวาง

      ขึ้น

      รศ.พาสินี สุนากร
      ผศ.ดร.ม.ล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์
   1   2   3   4   5   6   7   8   9