Page 9 -
P. 9

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                สารบัญตารางและภาพ                                             หน้า
      ตารางที่


       1   ชื่อ ตำแหน่งขวัญดีและคติความเชื่อ                   54
       2  ชื่อ ตำแหน่งขวัญไม่ดีและคติความเชื่อ                   60
       3   ลักษณะกาลกิณีและคติความเชื่อ                      63
       4   ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม             75

          วัตถุประสงค์ของเกษตรกร
       5   ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม             77
          วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
       6   วิธีการและแนวทางปรับปรุงพันธุ์ควายตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ    79      แผนภาพที่


       1   กรอบแนวคิดในการศึกษา                          4
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14