Page 7 -
P. 7

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                       สารบัญ                                             หน้า
      บทนำ

      บทที่ 1 บทนำ                                  1

          1. เหตุผลและความจำเป็นในการศึกษา                     1
          2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา                        3
          3. วิธีการศึกษา                             3
          4. ขอบเขตการศึกษา                            5

          5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                          5

      บทที่ 2 ควายกับสังคมไทย                             6
          1. ควายกับภาษา                              6

          2. คุณค่าควายต่อคนไทย                          7
          3. ควายที่เลี้ยงในประเทศไทย                       17

      บทที่ 3 การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น                   24
          1. การคัดเลือกควายงามตามอุดมคติ (Ideal type)               24

          2. การคัดเลือกควายเพื่อทำพันธุ์                     41
          3. การคัดเลือกควายงาน                          49
          4. การคัดเลือกควายโดยการดูขวัญ                      53
          5. การคัดเลือกควายโดยการดูลักษณะกาลกิณี                 63
          6. การคัดเลือกควายตามคำสอนโบราณ (คำโสก หรือโฉลกควาย)           67

          7. การคัดเลือกซื้อควายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น                71

      บทที่ 4 วิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการคัดเลือกควาย                74
          1. การจัดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์ของเกษตรกร         74
          2. การจัดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์       76
          3. วิธีการและแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ควายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น       77
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12