Page 8 -
P. 8

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                                             หน้า

      บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ                           83

          1. ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายเชิงอนุรักษ์ (Conservative)          83
          2. ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายเชิงเศรษฐกิจ (Economic)            83
          3. ข้อเสนอแนะ                              86
          4. กิตติกรรมประกาศ                            87


      บรรณานุกรม                                   88

      ภาคผนวก ก การเสวนา “การคัดเลือกควายพันธุ์ดีโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น”        96

      ภาคผนวก ข ภาพปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรผู้เลี้ยงควายผู้ถ่ายทอด         100
              ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย
      ภาคผนวก ค โคลงสี่สุภาพ “สัตวลักษณ์”                      106
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13