Page 2 -
P. 2

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


      ภูมิปญญา                                                                 ประวัติผู้เขียน
      การคัดเลือกควายไทย
    ✩ ควายกับสังคมไทย     ชื่อเรื่อง  ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย
   ภูมิปญญา การคัดเลือกควายไทย
    ✩ การคัดเลือกควายไทย

                                                             ชื่อ     นายกิตติ กุบแก้ว
          กรมปศุสัตว กิตติ กุบแก้ว
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ
                                                             ตำแหน่ง   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
                                                                    ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ กรมปศุสัตว์
                 ISBN 978-974-682-350-0                                 สถานที่ทำงาน สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                    ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
                 ข้อมูลทางบรรณานุกรมหอสมุดแห่งชาติ                            การศึกษา   - มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

                                                                    -  วท.บ. เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2529
                 กิตติ กุบแก้ว                                            -  วท.ม. เกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2544
                                                             ประสบการณ์

                 ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย : กรมปศุสัตว์   116 หน้า                        -  นักวิชาการสัตวบาลประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มหาสารคาม และขอนแก่น
                                                                    -  นักวิชาการสัตวบาลประจำศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม
                 1.ควายกับสังคมไทย 2.การคัดเลือกควายไทย                                -  นักวิชาการสัตวบาล ประจำส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์
                                                                     สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

                                                                    -  มีผลงานการศึกษาทางวิชาการ การศึกษาวิจัย บทความทางวิชาการและการนำเสนอ
                                                                     ผลงานที่เป็นงานปกติของกรมปศุสัตว์และร่วมกับสถาบันการศึกษา 20 เรื่อง
                                                                    -  มีส่วนร่วมและเป็นคณะทำงานในการจัดงานกระบือแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง และ
                 พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2553
                                                                     เป็นประธานคณะทำงานฝ่ายแข่งขันภูมิปัญญาไทย ซุ้มเกษตรกร ในงานกระบือ

                                                                     และโคเนื้อแห่งชาติ ปี 2550- 2553
                 จำนวน     500 เล่ม
                                                                    -  มีความชำนาญเป็นพิเศษด้านภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับการเลี้ยงควาย โคเนื้อ
                                                                     ไก่พื้นเมือง เกษตรอินทรีย์ด้านปศุสัตว์ และมีความถนัดด้านการส่งเสริมการ
                 จัดพิมพ์โดย  ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์                                   เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ควาย โคนม โคเนื้อ และไก่พื้นเมือง
                        กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์                      ผลงานที่ภาคภูมิใจ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยมาโดยตลอด เป็นคณะผู้รวบรวม
                        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                           หนังสือ การฝึกคนและฝึกควายไถนา ชุดภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย เป็นคณะทำงานจัดทำหลักสูตร

                                                             การสอนคนสอนควาย เป็นคณะทำงานผลิตบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาควายชุด “วิถี
                 สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                       ควายไทย” และเป็นผู้คิดกติกาและรูปแบบการแข่งขันภูมิปัญญา “การแข่งขันควายไถนา” เป็นคนแรก

                                                             และมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาการแข่งขันภูมิปัญญาไทยในงานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติ
                 พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
   1   2   3   4   5   6   7