Page 9 -
P. 9

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                9

          2. รากศัพท์
            ศัพท์วิทยาศาสตร์ส่วนมากมีรากศัพท์จากภาษาละติน (Latin, L) และกรีก (Greek, G) ซึ่งเป็นคํา (นามหรือ

          คุณศัพท์) อุปสรรค (prefixes) หรือปัจจัย (suffixes) จึงบอกที่มาด้วยอักษรย่อ ชนิดของคําและความหมายดังนี้

                    อุปสรรค จากภาษากรีก เช่น     chloros-, G: เขียวหรือ เขียวแกมเหลือง
                    ปัจจัย จากภาษากรีก เช่น      -sis, G: บ่งบอกถึงการกระทํา

                    คําจากภาษากรีก เช่น         thigma, G :สัมผัส
                    อุปสรรค จากภาษาละติน เช่น    co-, L: ด้วย หรือด้วยกัน

                    ปัจจัย จากภาษาละติน เช่น     -anus, L: ว่าด้วยตําแหน่งพื้นที่

                    คําจากภาษาละติน เช่น        alcalinus, L : ด่าง
          3. หลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์

            3.1 วิธีคิดคําขึ้นใหม่ ศัพท์ใดที่สามารถหาคําในภาษาไทยซึ่งมีความหมายตรงหรือใกล้เคียงกับคําต้นศัพท์ได้ ก็ใช้
          คํานั้นเป็นศัพท์บัญญัติ หรือใช้คําไทยมาประกอบเป็นศัพท์บัญญัติขึ้น เช่น

                    beneficial elements          ธาตุเสริมประโยชน์

            3.2 วิธีทับศัพท์ ศัพท์ที่ไม่สามารถใช้วิธีแรกได้ก็จะใช้วิธีทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฉบับ
          ราชบัณฑิตยสถาน

                    nitrogenase                ไนโตรจีเนส

                    urease                   ยูรีเอส
          4. การนิยามศัพท์และการจัดรูปแบบการนิยาม

            4.1 การเขียนบทนิยามของศัพท์ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายหลักของศัพท์อย่างชัดเจน จึงอธิบาย
          เพิ่มเติมอย่างละเอียดพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

            4.2 ศัพท์บางคํามีอยู่แล้วในพจนานุกรมอื่นๆ แต่ได้นิยามขึ้นใหม่เพื่อให้ความหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปุ๋ยและ
          ธาตุอาหารพืช แม้ว่าใจความสําคัญจะมีความคล้ายคลึงกัน

            4.3 ศัพท์ภาษาอังกฤษบางคํามีความหมายเหมือนกัน โดยมีศัพท์บัญญัติเดียวกันและเป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้ จะ

          ตั้งศัพท์เหล่านั้นรวมกันและใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นระหว่างศัพท์แต่ละศัพท์ ส่วนคําอธิบายจะไว้ที่ศัพท์ในลําดับ
          อักษรที่มาก่อน หรือศัพท์ที่นิยมใช้กันแพร่หลายแต่เพียงแห่งเดียว และจะตั้งศัพท์อื่น ๆ ไว้ตามลําดับของตัวอักษรนั้น

          ๆ ด้วย แต่จะให้เฉพาะศัพท์บัญญัติเท่านั้น โดยมีข้อความต่อท้ายว่า ดูคําอธิบายใน ………. ตัวอย่างเช่น

                 multinutient fertilizer; polynutrient fertilizer ปุ๋ยหลายธาตุ
                 polynutrient fertilizer ปุ๋ยหลายธาตุ : ดูคําอธิบายใน multinutrient fertilizer

             4.4 ศัพท์ภาษาอังกฤษบางคํามีความหมายเหมือนกันแต่มีคําบัญญัติต่างกัน จะเก็บคําอธิบายศัพท์ไว้ที่ลําดับ
          อักษรของศัพท์ที่มาก่อน ส่วนศัพท์ในลําดับอักษรต่อไปจะให้เฉพาะศัพท์บัญญัติ และมีข้อความว่า มีความหมาย

          เหมือน ………. เช่น

                 pop-up fertilizer ปุ๋ยพอพอัพ
                 starter fertilizer ปุ๋ยเร่งต้นอ่อน : มีความหมายเหมือน pop-up fertilizer
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14