Page 4 -
P. 4

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                4

                            คํานําของผู้จัดพิมพ์


               การประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก โลก (World Soil Day) เป็นฉันทามติขององค์การ

          ระหว่างประเทศที่สําคัญ 3 แห่ง เริ่มจาก (1) การสนับสนุนของสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ
          (International Union of Soil Science: IUSS) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 (2) การเห็นชอบของที่

          ประชุมสภามนตรี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Council) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

          และ (3) การรับรองของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) เมื่อในวันที่ 20 ธันวาคม
          พ.ศ. 2556

               การกําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

          ดุลยเดชมหาราช (ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร )
          เพราะพระองค์ “ทรงเป็นต้นแบบของนักพัฒนาทรัพยากรดินของโลก” และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรม

          พัฒนาที่ดิน ได้จัดวันดินโลกครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
                เนื่องจากสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยเห็นความสําคัญของวันดินโลก จึงสนับสนุนงานนี้ซึ่งกระทรวง

          เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้นทุกครั้ง ด้วยร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และเสนอบทความพิเศษใน
          วารสารดินและปุ๋ย หรือทําวารสารฉบับพิเศษ หรือพิมพ์หนังสือเนื่องในวันดินโลก ดังนี้

              ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เสนอบทความพิเศษในวารสารดินและปุ๋ย

              ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จัดพิมพ์วารสารดินและปุ๋ยฉบับพิเศษ “จดหมายเหตุวันดินโลก”
              ครั้งที่ 3 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จัดพิมพ์ “วารสารดินและปุ๋ยฉบับพิเศษ” และ “หนังสือคุณภาพดิน

          เพื่อการเกษตร”

              ครั้งที่ 4 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จัดพิมพ์ “หนังสือดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว”
              ครั้งที่ 5-7 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 25559-2561 เสนอบทความพิเศษในวารสารดินและปุ๋ย

              สําหรับวันดินโลกครั้งที่ 8 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจัดในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น สมาคมดินและปุ๋ยแห่ง
          ประเทศไทยเห็นสมควรพิมพ์ “พจนานุกรมศัพท์ปุ๋ยและธาตุอาหารพืช” เป็นหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ออกเผยแพร่ เพื่อ

          รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่

          “ทรงเป็นต้นแบบของนักพัฒนาทรัพยากรดินของโลก”
                                              ดร.พิทยากร ลิ่มทอง

                                         นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
   1   2   3   4   5   6   7   8   9