Page 6 -
P. 6

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                6

          นักวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย นักปฐพีวิทยา นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการ
          สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการป่าไม้ และ (3) นิสิตนักศึกษาที่กําลังเรียนวิชาปุ๋ย เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย ธาตุ

          อาหารพืช ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการจัดการดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตบัณฑิตที่วิจัยในสาขาดังกล่าว

               สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ “พจนานุกรมศัพท์ปุ๋ยและธาตุอาหาร
          พืช” สําหรับมวลสมาชิกและผู้สนใจ จึงจัดทําเป็น “พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อร่วมในการเฉลิมฉลองวันดินโลก

          ครั้งที่ 8 “วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
          เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

               ขอขอบคุณสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลบางส่วนของหนังสือ “ศัพท์ในวงการ
          ปุ๋ย” ในการเรียบเรียง การจัดพิมพ์ได้รับการสนับสนุนจากกรรมการบริหารสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ซึ่งเห็น

          ความสําคัญของการเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องปุ๋ยและธาตุอาหารพืชอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

          พัฒนาการใช้ปุ๋ยของชาติในระยะยาว
                ขอขอบคุณนางสาวเบญจมาภรณ์ ศิริพิน เลขานุการสมาคมฯ ที่ได้ช่วยแปลงต้นฉบับเป็นหนังสือ

          อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน และจัดไว้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและผู้สนใจโดยทั่วไป

                                 ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
                                      อุปนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11