Page 10 -
P. 10

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                10

             4.5 ศัพท์ที่มีความสัมพันธ์โยงกัน เพื่อให้เข้าใจความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นจะมีข้อความในวงเล็บว่า (ดู ……….
          ประกอบ) ต่อท้ายคําอธิบาย ตัวอย่างเช่น

                 calcined rock หิน เผา : ………. (ดู calcined phosphate ประกอบ)

                 calcium carbonate แคลเซียมคาร์บอเนต : ….. (ดู calcite ประกอบ)
             4.6 ศัพท์บางคําปรากฏเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในคําอธิบายของศัพท์อื่น และไม่มีความจําเป็นต้องอธิบายอีก จะมี

          ข้อความว่า ดูคําอธิบายใน ตัวอย่างเช่น
                 calcium oxide แคลเซียมออกไซด์ : ดูคําอธิบายใน lime

                 calcium sulfate แคลเซียมซัลเฟต : ดูคําอธิบายใน anhydrite
              3.7 ศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่าง จะแยกเขียนคําอธิบายออกเป็นข้อ ๆ เช่น

                 potash โพแทช  : 1)

                         :  2)
          5. การเรียงลําดับศัพท์

            เรียงลําดับอักษรภาษาอังกฤษ ศัพท์ที่มีคําประกอบหลายคําจะจัดเรียงตามลําดับอักษรของคําหน้าเป็นหลักก่อน

          แล้วจึงเรียงตามลําดับอักษรของคําที่ตามมา เช่น
              fertilizer additive  สารเติมแต่งปุ๋ย

              fertilizer application  การใส่ปุ๋ย

              fertilizer conditioner วัสดุปรับสภาพปุ๋ย
                          ...............................................
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15