Page 7 -
P. 7

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


        บทที่ 5 การไดมาซึ่งขอมูล และการเตรียมขอมูลเบื้องตน


             (DATA ACQUISITION AND PREPROCESSING) ..................................................................... 91


         5.1 การไดมาซึ่งขอมูล (DATA ACQUISITION) ................................................................................ 91

         5.2 การเตรียมขอมูล .................................................................................................................... 94


         5.3 การตรวจสอบขอมูล .............................................................................................................. 96


         5.4 เนื้อหาที่จะกลาวถึงในบทตอไป .............................................................................................. 101


         5.5 สรุปเนื้อหาบทที่ 5 ................................................................................................................ 102


         5.6 แบบฝกหัดทบทวนบทที่ 5 .................................................................................................... 102


        บทที่ 6 การสรางและจัดการขอมูล (DATA CREATING AND MANAGEMENT) .................................. 104


         6.1 ระบบจัดการฐานขอมูล (DATABASE MANAGEMENT SYSTEM, DBMS) ................................. 104

         6.2 การจัดเก็บขอมูลตารางของระบบจัดการฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร .............................. 112


         6.3 ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง (STRUCTURED QUERY LANGUAGE, SQL) ................................ 113


         6.4 กระบวนการออกแบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ........................................................... 114


         6.5 การคํานวณความจุของฐานขอมูล ......................................................................................... 116


         6.6 เนื้อหาที่จะกลาวถึงในบทตอไป ............................................................................................. 117


         6.7 สรุปเนื้อหาบทที่ 6 ................................................................................................................. 117

         6.8 แบบฝกหัดทบทวนบทที่ 6 ..................................................................................................... 118


        บทที่ 7 การปรับแตงขอมูลและการวิเคราะขอมูลเชิงพื้นที่ ............................................................... 120


         7.1 การจัดประเภทและการรวมกลุมขอมูล ................................................................................... 121


         7.2 การดําเนินการทางเรขาคณิต ................................................................................................ 132


         7.3 การหาจุดศูนยถวง ............................................................................................................... 145


                              -III-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12