Page 10 -
P. 10

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                  บทนํา        บทที่ 1


                  Introduction


        บทที่1 บทนํา (Introduction)
        1.1 ความหมายและคําจํากัดความของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร        ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System) หรือเรียกยอ ๆ วา GIS เกิดจากการ

        รวมความหมายของกลุมคํานามระหวาง “Geography” และคําวา “Information System” คําวา

        “Geography” เกิดจากการรวมคําสองคํา คือ “Geo” ซึ่งหมายถึงโลกหรือพื้นดิน และ “Graphy”

        หมายถึงกระบวนการเขียน ดังนั้นเมื่อรวมกันแลวจึงแปลวา กระบวนการเขียนที่เกี่ยวกับโลก สวนคําวา


        “Information System” จึงหมายถึง “ระบบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน วางแผนสํารวจ

        และรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลงขอมูลเพื่อใชในกระบวนบางอยางที่

        เกี่ยวของกับการตัดสินใจ” ตัวอยางของคํานิยามและความหมายของคําวา “ระบบสารสนเทศทาง

        ภูมิศาสตร” มีผูใหความหมาย เชน Star and Estes (1990) ไดใหความหมายของระบบสารสนเทศทาง

        ภูมิศาสตร ไวคือ “ระบบฐานขอมูลซึ่งสามารถอางอิงตําแหนงหรือพิกัดบนโลกได” สวน Rolf et al.,

        (2001) ใหนิยามของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรคือ “ระบบคอมพิวเตอรที่อํานวยความสะดวกดาน

        การนําเขา การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ถูก

        อางอิงดวยพิกัดภูมิศาสตร (Georeferenced Data)” และ Calkins and Tomlinson (1977) ใหความหมาย

        ของ GIS ประกอบดวยสองระบบคือ ระบบขอมูลขาวสาร (Information System) และระบบขอมูลแผนที่

        นั่นเอง ดังนั้นจากตัวอยางคําจํากัดความที่กลาวมาแลวในขางตนจึงสรุปความหมายของระบบ

        สารสนเทศทางภูมิศาสตร คือ “ระบบการจัดการฐานขอมูลขาวสารที่อาศัยกระบวนการวางแผน


        สํารวจขอมูล รวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลงขอมูล การสราง

        แบบจําลองทางคณิตศาสตรและนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบซึ่งสามารถอางอิงตําแหนงบนโลกได”

                              -1-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15