Page 8 -
P. 8

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


         7.4 การแปลงโครงสรางขอมูล .................................................................................................... 145


         7.5 การดําเนินการเชิงพื้นที่......................................................................................................... 146


         7.6 การวัด ................................................................................................................................. 148

         7.7 การวิเคราะหทางสถิติ ........................................................................................................... 149


         7.8 การพัฒนาแบบจําลองเชิงพื้นที่ .............................................................................................. 151


         7.9 เนื้อหาที่จะกลาวถึงในบทตอไป .............................................................................................. 151


         7.10 สรุปเนื้อหาบทที่ 7 ............................................................................................................... 152


         7.11 แบบฝกหัดทบทวนบทที่ 7 .................................................................................................... 153


        บทที่ 8 การเขียนและผลิตแผนที่ (CARTOGRAPHY AND MAP PRODUCTION) ................................. 158


         8.1 พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ ........................................................................................................... 158

         8.2 หลักการของการออกแบบแผนที่ .......................................................................................... 160


         8.3 ประเภทของแผนที่ ................................................................................................................ 163


         8.4 การใชสัญลักษณในแผนที่ .................................................................................................... 173


         8.5 เนื้อหาที่จะกลาวถึงในบทตอไป............................................................................................. 177


         8.6 สรุปเนื้อหาบทที่ 8 ................................................................................................................ 177


         8.7 แบบฝกหัดทบทวนบทที่ 8 .................................................................................................... 178

        บทที่ 9 การประยุกตใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS APPLICATIONS) ................................. 179


         9.1 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ............ 179


         9.2 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม


            และภูมิอากาศ ..................................................................................................................... 199


         9.3 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานเศรษฐกิจสังคม การศึกษาและสาธารณสุข ... 214


                              -IV-
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13