Page 2 -
P. 2

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                  คํานํา
                  Preface
        คํานํา (Preface)
            เนื้อหาในตํารานี้ไดมีการปรับปรุงมาจาก ตําราระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรซึ่งไดจัดพิมพในป

        พ.ศ.2557 ซึ่งเปนตําราที่ไดรับการพัฒนามาจากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของและจากประสบการณการ


        สอนในมหาวิทยาลัยมากกวาสิบป ไดรวบรวมหลักการ ทฤษฏีและการประยุกตใชงานที่เกี่ยวของกับระบบ
        สารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับผูที่มีความสนใจควรทราบไวในตําราฉบับนี้            เนื้อหาในตํารานี้ยังเหมาะกับนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่จะใชเปนตําราประกอบการศึกษา

        โดยเฉพาะอยางยิ่งในนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศทางภูมิศาสตรและบัณฑิต

        ในสาขาวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐาน และการบริหาร (สําหรับวิศวกรอาชีพระดับบริหาร) ภาคพิเศษ

        ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ควรทราบไว            ดังนั้น ตําราฉบับนี้จึงใชเปนตําราประกอบการเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี คือ 01218432 ระบบ

        สารสนเทศภูมิศาสตร 01203416 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกร และระดับบัณฑิตศึกษา

        01217513 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการรับรูระยะไกล            ตําราฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบไปดวย 3 สวน สวนแรก บทที่ 1-4 เปนเนื้อหาในการกลาวนําถึง

        ความหมายและคําจํากัดความของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการจําลองขอมูล/ขาวสารในโลกแหง

        ความเปนจริงดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ศักยภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่ใชเปน

        เครื่องมือในการตอบคําถามตางๆ องคประกอบการทํางานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โครงสราง

        การจัดเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และระบบฉายภาพแผนที่และพิกัด เพื่อเปนการปู

        พื้นฐานความเขาใจระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรไดเปนอยางดี
   1   2   3   4   5   6   7