Page 5 -
P. 5

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                            ค�าน�า

          หนังสือหลักการควบคุมโรคพืช (Principles of Plant Disease Control) เล่มนี้จัดท�าขึ้น
       เพื่อใช้เรียนในรายวิชาหลักการควบคุมโรคพืช (01008371) ของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัย

       เกษตรศาสตร์ คณาจารย์ปัจจุบันของภาควิชาโรคพืชได้ด�าเนินการจัดท�าให้มีเนื้อหาทันสมัยและสอดคล้อง
       กับความก้าวหน้าของงานวิชาการ โดยได้รับทุนสนับสนุนการจัดท�าหนังสือจากโครงการสังคยานาวิชาหลักสาขา
       เกษตรศาสตร์ระดับนานาชาติเพื่อสร้างภาวะผู้น�าวิชาการด้านการเกษตร ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปี

       งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
       การเรียนรู้ตลอดชีวิต

          การควบคุมโรคพืชจะต้องมีหลักการทฤษฎี ตลอดจนวิธีการและแนวทางต่าง ๆ ประกอบกันเพื่อการจัดการ
       โรคพืชอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งต้องมีความเข้าใจลักษณะของการเกิดโรค พืชอาศัย เชื้อสาเหตุโรค
       และสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวที่เกิดขึ้น ท�าให้การอุบัติของโรคมีการเปลี่ยนแปลง

       ตลอดเวลา และมีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละพื้นที่ของโลก แต่ละแห่งมีการศึกษาการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
       เพื่อการจัดการโรคพืชให้เหมาะสม ในโครงการฯ นี้ได้รวบรวมและปรับปรุงเนื้อหา พัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัย

       และเป็นสากล ผลิตต�าราและสื่อการสอนเพื่อให้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ
       ในวงกว้าง รายวิชานี้จึงมุ่งเน้นความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักการควบคุมโรคพืช ได้แก่ การหลีก
       เลี่ยงโรค การกีดกันโรค การก�าจัดโรค การป้องกันการเกิดโรค การต้านทานโรค และการรักษาโรค รวมทั้ง

       นิเวศวิทยาและการระบาดของโรคพืช การควบคุมโรคด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การเขตกรรม วิธีกายภาพ ชีววิธี
       การใช้พันธุ์ต้านทาน การใช้สารเคมี และการควบคุมโรคพืชโดยวิธีทางกฎหมาย อีกทั้งยังมีกรณีศึกษาในการ

       ประยุกต์การควบคุมโรคพืช
          คณะผู้จัดท�าในนามของภาควิชาโรคพืช ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์อาวุโสของภาควิชาที่ได้กรุณา
       ให้ค�าแนะน�าในการก�าหนดหัวข้อและโครงร่างของหนังสือเล่มนี้ หากหนังสือหลักการควบคุมโรคพืชเล่มนี้

       มีข้อบกพร่องหรือค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ประการใด คณะผู้จัดท�ายินดีน้อมรับเพื่อจักได้แก้ไขปรับปรุงต่อไป                                       บรรณาธิการ
                                      ภาควิชาโรคพืช
                                       ตุลาคม 2561


     iv     หลักการควบคุมโรคพืช
        Principles of Plant Disease Control
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10