Page 8 -
P. 8

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        1           นิเวศวิทยาและการระบาดของโรคพืช
        บทที่                                       ดร.พัชรวิภา ใจจักรค�า        นิเวศวิทยาและการแพร่กระจายของเชื้อสาเหตุโรคพืช


        เชื้อรา
           เชื้อราสาเหตุโรคพืชส่วนใหญ่มีช่วงชีวิตที่อยู่กับพืชอาศัยและช่วงชีวิตที่อยู่ในดินหรือเศษซากพืช แบ่งเป็น

        ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
           1. obligate parasite ในการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของเชื้อรากลุ่มนี้ ต้องอาศัยอยู่กับพืชที่มีชีวิต

        เท่านั้น เช่น เชื้อราสนิม เชื้อราน�้าค้าง เชื้อราแป้ง
           2. facultative saprophyte เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่กับพืชที่มีชีวิต แต่เมื่อพืชอาศัยตายก็สามารถอาศัย
        ในดินหรือเศษซากพืช โดยด�ารงชีวิตแบบ saprophyte ได้ เช่น Phytophthora, Venturia

           3. facultative parasite เป็นเชื้อราที่ปกติอาศัยอยู่ในดินหรือเศษซากพืช โดยด�ารงชีวิตแบบ saprophyte
        แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมและพืชอาศัยอ่อนแอ เชื้อรากลุ่มนี้สามารถเข้าท�าลายพืชและท�าให้พืชเกิดโรคได้

        เช่น Pythium, Rhizopus
           เชื้อราสาเหตุโรคแต่ละประเภทจะมีต�าแหน่งการเจริญในพืชอาศัยแตกต่างกัน เชื้อราบางประเภทเจริญ
        เฉพาะบริเวณผิวพืช แต่ส่ง haustorium เข้าไปในชั้น epidermis ของพืชเพื่อดูดอาหาร เช่น เชื้อราแป้ง;

        เชื้อราบางประเภทเจริญระหว่างชั้น cuticle และ epidermis ของพืช เช่น Venturia สาเหตุโรค apple
        scab; เชื้อราบางประเภทเจริญในท่อล�าเลียง xylem ของพืช เช่น Fusarium สาเหตุโรคเหี่ยว; เชื้อราบาง

        ประเภทเจริญได้เฉพาะในพืชที่มีชีวิตเท่านั้น (obligate parasite) เช่น เชื้อราสนิม เชื้อราน�้าค้าง เชื้อราแป้ง;
        แต่ไม่ว่าเชื้อราจะเจริญบริเวณใดก็ตาม เชื้อราส่วนใหญ่จะสร้างส่วนขยายพันธุ์ใกล้ผิวของพืชเพื่อให้แพร่กระจาย
        ได้ง่ายและรวดเร็ว

           ในพืชยืนต้นเชื้อราอยู่ข้ามฤดูในตาของพืช และบริเวณเนื้อเยื่อที่เป็นโรคทั้งที่อยู่บนต้นและที่ร่วงจากต้น
        ส่วนพืชปีเดียวหรือพืชล้มลุกเชื้อราอยู่ข้ามฤดูในดิน เศษซากพืช เมล็ด ส่วนขยายพันธุ์พืช วัชพืช และพืชอาศัยอื่น

        เชื้อราส่วนใหญ่แพร่กระจายด้วยสปอร์ รองลงมาคือแพร่กระจายด้วยส่วนของเส้นใยและ sclerotium
        โดยมีตัวกลางในการแพร่กระจาย ได้แก่ ลม น�้า นก แมลง สัตว์อื่น ๆ และมนุษย์ ซึ่งลมเป็นตัวกลางที่มีบทบาท
        มากที่สุดในการแพร่กระจายสปอร์ เพราะสามารถพัดพาสปอร์ไปได้ไกล เชื้อราบางประเภทแพร่กระจายผ่านน�้า

        หรือแมลงเป็นหลัก เช่น เชื้อรากลุ่ม myxomycetes, oomycetes และ chytridiomycetes สร้าง zoospore
        อาศัยน�้าในการแพร่กระจาย
                                                        1
                                        บทที่ 1 นิเวศวิทยาและการระบาดของโรคพืช
                                                  ดร.พัชรวิภา ใจจักรค�า
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13