Page 3 -
P. 3

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        ข้อมูลบรรณานุกรม:
        คณาจารย์ภาควิชาโรคพืช

        หลักการควบคุมโรคพืช
        Principles of Plant Disease Control

        226 หน้า

        สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537        เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้จัดพิมพ์และจ�าหน่าย:
        ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
        โทรศัพท์: 0 2579 1026

        โทรสาร: 0 2579 9550
        พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม พ.ศ. 2561

        จ�านวนเล่ม 300 เล่ม        พิมพ์ที่

        บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ�ากัด
        โทรศัพท์: 0 2671 8611 2


     ii     หลักการควบคุมโรคพืช
        Principles of Plant Disease Control
   1   2   3   4   5   6   7   8