Page 8 -
P. 8

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                              สารบัญภาพ (ต่อ)              56 ต้นหม่อน                             51

              57 ใบหม่อนแก่ขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือ                   52
              58 ล าดับขั้นของการสกัดน้ าสี                    53

              59 ทดลองครั้งที่ 1 กับเส้นใยไหม เส้นใยฝ้าย             54

              60 ทดลองครั้งที่ 2 กับเส้นใยไหม เส้นใยฝ้าย             55

              61 ต้นคูณ และดอกคูณ                         56

              62 ฝักคูณ ได้สีน้ าตาลทอง                      58
              63 สีเส้นใยฝ้าย เส้นใยฝ้ายย้อมยูคา เส้นใยไหม และเส้นใยกัญชง     58

              64 ใบหูกวาง ได้สีย้อมเป็นสีเหลืองและเปลี่ยนเป็นสีโทนน้ าตาลเมื่อแช่สารช่วยติดสี  60

              65 ต้นหว้า                             61
              66 หว้า ได้สีน้ าตาลอ่อน-น้ าตาลเข้ม                63

              67 ต้นทองกวาวหน้าอาคารศิลป์ พีระศรี 3                64

              68 ดอกทองกวาวสด                           65
              69 ดอกทองกวาวแห้ง                          65

              70 ดอกทองกวาว ได้สีเหลืองสดและเข้ม                 66

              71 ต้นและผลหมากสุก                         67
              72 หมากสุก ได้สีน้ าตาลอ่อนบนเส้นไหม                68

              73 ใบการบูรแห้ง                           70

              74 ผลช ามะเลียงบ้านและช ามะเลียงป่าเม็ดเล็กและกลมกว่า        71
              75 ช ามะเลียง ได้สีโทนฟ้า-ม่วง                   72

              76 เส้นใยกล้วยที่ได้จากการฉีกเส้น ผูกต่อ ม้วนเป็นไจ และย้อมสี    80

              77 ตัวอย่างการพับ ม้วน ขย า แล้วท าการหนีบ/มัดลวดลายด้วยวัสดุต่างๆ   81
              78  วัสดุ อุปกรณ์การสร้างลวดลาย                   81

              79 เมื่อน าผืนผ้าที่ย้อมเรียบร้อยแล้วขึ้นผึ่งลม สีของผืนผ้ามีการเปลี่ยน   82

              80 ผืนผ้าที่เตรียมไว้ส าหรับการย้อมคราม               84
              81 น้ าครามหม้อที่ 1                        84

              82 น้ าครามหม้อที่ 2                        84
              83 สีย้อมที่ได้จากครามหม้อที่ 1                   85                                                       ช
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13