Page 9 -
P. 9

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                            สารบัญภาพ (ต่อ)


              84 สีย้อมที่ได้จากครามหม้อที่ 2                   85

              85 ผ้าฝ้ายมัดด้วยวิธีน าผืนผ้าหุ้มตะเกียบแล้วมัดด้วยหนังยางให้แน่น    85

              86 ไหมและฝ้ายกับสีคราม                       86
              87 ความสุข...จากในสวน                        88
                                                        ซ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14