Page 10 -
P. 10

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                                           ในการย้อมสีจากธรรมชาติ

                                        ผู้เขียนเริ่มจากการท าความสะอาดเส้น
         บทที่ 1 สวนอาจารย์ประทีป
                                        ใย การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการย้อม

             สวนอาจารย์ประทีป เป็นสวนที่มีพันธุ์มะม่วง ไม้ดอก ไม้ประดับ  การเตรียมสารช่วยติด/ สารกระตุ้น/
         พันธุ์ไม้นานาชนิด ผู้เขียนได้ร่วมปลูกต้นไม้ รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย วิ่งเล่น  สารช่วยย้อม การเตรียมน้ าด่าง(จากใน

         เดินเล่น ปีนป่าย เก็บผลไม้ในสวน เป็นความสุขในวัยเด็กที่เลือนราง จน สวน)

         วันหนึ่ง วันที่ได้นั่งมองสวนแห่งนี้ กับความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่ม

         มองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่อยู่ในสวนมากขึ้น มองว่าสิ่งไหนสามารถน ามาท า

         อะไรได้บ้าง สิ่งที่มองเห็นคือ สีสันที่อยู่ภายในสวน สีสันของใบมะม่วง ซึ่ง
         มะม่วงเป็นต้นไม้ที่มีอยู่มากที่สุดในสวน ใบมะม่วงจึงเป็นใบที่มีมากที่สุด

         เช่นกัน ซึ่งแต่ละใบก็มีลักษณะที่แตกต่างกันจากหลากหลายชนิดของพันธุ์

         มะม่วง นอกเหนือจากพันธุ์มะม่วงที่มีมากกว่า 20 สายพันธุ์แล้ว ยังมีต้นไม้
         น้อยใหญ่อีกมากมาย ทั้งต้นสุพรรณิการ์ ต้นขนุน ต้นมะยม ต้นมะพร้าว

         ต้นหม่อน ต้นแก้ว ต้นสะเดา ต้นหว้า ต้นสตาร์แอปเปิ้ล ต้นหมากเยอรมัน

         ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ ประเภทไม้ดอก เช่น ดอกดาวเรือง ดอก
         สุพรรณิการ์ ดอกอัญชัน เป็นต้น อีกทั้งยังมีผลของต้นที่สามารถน ามาใช้

         ย้อมสีได้เช่นกัน ได้แก่ ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลสตาร์แอปเปิ้ล ผล

         หมากเยอรมันสุก ผลหว้า

             พันธุ์ไม้ดอก-ไม้ผล-ไม้ใบ จากในสวนอีกหลากหลายชนิด ล้วน

         แล้วแต่สามารถหยิบน ามาเป็นวัสดุให้สีส าหรับสกัดน้ าสีได้เกือบทั้งสิ้น เช่น

         ต้นมะขามป้อม ต้นส้มโอ ต้นมะขาม ต้นมะกอกน้ า ต้นโมก ฟักข้าว ใบเตย
         เป็นต้น  พันธุ์พืชเหล่านี้ส่วนที่น ามาปฏิบัติการย้อมสี เป็นส่วนของเปลือก

         ต้น ใบ และกิ่ง ส าหรับที่ไม่น าส่วนของผลมาเป็นวัสดุให้สี ด้วยคุณลักษณะ

         ของไม้ผลที่สามารถน ามาประกอบอาหาร น ามารับประทานได้ มีค่า/ราคา
         มากกว่า   จะน ามาท าการสกัดสี ในการเลือกใช้ส่วนเปลือกต้นเมื่อท า

         การบากหรือถากเปลือกนอกออกมาแล้วต้นไม้จะสามารถเยียวยาตัวเองได้

         เมื่อตัดกิ่ง ตัดใบ  ก็สามารถแตกกิ่ง ใบ ออกมาใหม่ได้เช่นกัน ซึ่งส่วนของ
         เปลือกต้น ส่วนของใบที่น ามาท าการย้อมสีนั้น เป็นเสมือนการสร้าง
                                        ภาพที่ 1 ป้ายไม้เก่า “สวนอาจารย์ประทีป”
         มูลค่าเพิ่มให้กับพันธุ์ไม้เหล่านั้น อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมเป็นไม้เศรษฐกิจ

         ส าหรับชุมชนเพื่อต่อยอดการใช้งานได้อีกด้วย                                                        1
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15