Page 7 -
P. 7

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          ภาคที่ 4 ปุ๋ยข้าว มี 3 บท ประกอบด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินนา การจัดการธาตุหลักใน
      นาข้าว และการจัดการธาตุรองและจุลธาตุในนาข้าว เพื่อประมวลความรู้และความเข้าเรื่องการใช้ชนิด

      ปุ๋ยที่ถูกต้อง (right kind) อัตราปุ๋ยที่ถูกต้อง (right rate) ใส่ปุ๋ยในจังหวะเวลาที่ถูกต้อง (right time)
      และการใส่ปุ๋ยในดินบริเวณที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ต้นข้าว (right place)
          หนังสือ “ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว” ส�าเร็จเรียบร้อยด้วยความร่วมมือของนักวิชาการ

      จากกรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดินและภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก�าแพงแสน ทุกท่านได้ประมวล
      ข้อมูลใหม่ๆ และก้าวหน้าจากหลายแหล่ง ผนวกเข้ากับประสบการณ์ในการท�างานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์

      หนังสือเล่มนี้ให้มีสาระอันเป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างแท้จริง
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงได้รับการเทิดทูนจากสหภาพวิทยาศาสตร์
      ทางดินนานาชาติ โดยทูลเกล้าถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เป็นพระองค์แรก เมื่อ

      วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จัดงานเฉลิมฉลอง
      วันดินโลกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเสนอ และเมื่อ

      วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 ให้การรับรอง
      “วันดินโลกตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี” เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นต้นแบบ
      ของโลกด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

          ส�าหรับประเทศไทย ความส�าเร็จในการผลิตข้าวของชาวนาไทย เป็นเครื่องสะท้อนอย่างหนึ่ง
      ซึ่งชัดเจนที่สุด ด้านสัมฤทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรดินที่ทรงท�าไว้ให้เป็น “ปฐพีภูมินทร์ ดินอุดม ข้าว

      สมบูรณ์”
          คณะนักวิชาการที่เรียบเรียงหนังสือ “ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว” จึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
      ที่ได้น�าเสนอผลงาน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่วันดินโลกเวียนมาบรรจบเป็นปีที่ 4 ในวันที่ 5 ธันวาคม

      พ.ศ. 2558 ทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูพระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
      ด้านปฐพีวิทยาให้แผ่ไพศาล และร�าลึกถึงความส�าคัญของปี 2558 ซึ่งเป็นปีดินสากลด้วย


                                                    ยงยุทธ โอสถสภา
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12