Page 6 -
P. 6

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                        ค�ำน�ำ

         ประเทศไทยมีการปลูกข้าวมาช้านานและข้าวมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
     คนไทยมีความภาคภูมิใจในเรื่องข้าว เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวและอาหารหลายประเภท

     ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการยกย่องว่า “ประเทศไทยเป็นครัวของโลก” ความภาคภูมิใจนี้
     เป็นพลังขับเคลื่อนให้นักวิชาการด้านข้าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด�าเนินการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
     และนวัตกรรม เพื่อท�าให้กระบวนการผลิตข้าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         ปัจจุบันวิทยาการด้านธาตุอาหารของข้าว ซึ่งสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยนา มี
     ความก้าวหน้ามากขึ้น และวงการวิชาการยอมรับว่า การจัดการด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินนาและ

     การใช้ปุ๋ยข้าว เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ระบบการผลิตข้าวมีประสิทธิภาพสูง และการใช้ปุ๋ย
     ที่ถูกต้อง มีบทบาทประมาณ 40 % ในการเพิ่มผลผลิตข้าว
         การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง อาศัยความรู้พื้นฐาน 4 ด้าน คือ ความรู้เรื่องข้าว ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ย

     ในลักษณะองค์รวมและมีความเชื่อมโยงกัน ไม่ควรกล่าวถึง 4 ด้านนี้แบบแยกส่วน เพราะการขาดความ
     เข้าใจในส่วนใดส่วนหนึ่ง จะท�าให้การใช้ปุ๋ยไม่ประสบผลส�าเร็จ จึงเห็นสมควรน�าเสนอข้อมูลความรู้ใน

     แนวทางดังกล่าวด้วยการเรียบเรียงหนังสือ “ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว” ส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
     พัฒนาระบบการผลิตข้าวและผู้สนใจโดยทั่วไป
         เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ข้างต้น สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยจึงมอบหมายให้นักวิชาการ

     จ�านวน 7 คน เรียบเรียงหนังสือ “ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว” ซึ่งแบ่งโครงสร้างเป็น 4 ภาค คือ ภาคที่
     1 สภาพแวดล้อมของข้าว ภาคที่ 2 สัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโตของข้าว ภาคที่ 3 ความต้องการ

     ธาตุอาหารของข้าว และ ภาคที่ 4 ปุ๋ยข้าว รวมทั้งสิ้น 16 บท ดังนี้
         ภาคที่ 1 สภาพแวดล้อมของข้าว มี 4 บท ประกอบด้วย ประวัติการปลูกข้าวและข้าวกับ
     สภาพแวดล้อม ธรรมชาติของดินนา การจ�าแนกดินที่ใช้ปลูกข้าว และดินที่เป็นปัญหาต่อการปลูกข้าวและ

     แนวทางการแก้ไข เพื่อน�าเสนอภาพรวมของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการท�านา
         ภาคที่ 2 สัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโตของข้าว มี 2 บท ประกอบด้วยสัณฐานวิทยา

     ของข้าว ซึ่งเป็นความรู้ทางพฤกษศาสตร์ของราก ต้น ใบ ดอกและเมล็ด เพื่อเชื่อมโยงกับบทต่อไป คือ
     การเจริญเติบโตของข้าว ซึ่งอธิบายเรื่องราวตั้งแต่การงอกของเมล็ดจนจึงการออกรวงและเมล็ดข้าวสุกแก่
     โดยเชื่อมโยงสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโตของข้าวกับความต้องการธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ย

         ภาคที่ 3 ความต้องการธาตุอาหารของข้าว มี 7 บท ประกอบด้วย หลักการด้านธาตุอาหารพืช
     ความต้องการธาตุอาหารทุกธาตุ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุรอง (แคลเซียม แมกนีเซียม

     และก�ามะถัน) จุลธาตุตอนที่หนึ่ง (สังกะสี เหล็กและแมงกานีส) จุลธาตุตอนที่สอง (ทองแดง โบรอน
     โมลิบดีนัม คลอรีน นิกเกิล) ในบทสุดท้ายของภาคที่ 3 ได้เพิ่มธาตุเสริมประโยชน์ คือ ซิลิคอนไว้ด้วย
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11