Page 3 -
P. 3

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                         นางนงคราญ มณีวรรณ

               ผู้เขียน      ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน                         นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์

                         ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

                         กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว                         รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา

                         ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก�าแพงแสน

                         วิทยาเขตก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง

                         ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก�าแพงแสน

                         วิทยาเขตก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         นายสมศักดิ์ สุขจันทร์

                         ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

                         กรมพัฒนาที่ดิน
                         นางสาวสิริมา ปั้นศิริ
                         นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

                         กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์


                         ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก�าแพงแสน
                         วิทยาเขตก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   1   2   3   4   5   6   7   8