Page 5 -
P. 5

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                        ค�ำปรำรภ

          ข่าวใหญ่ระดับโลกซึ่งน�าความปลื้มปิติและภาคภูมิใจแก่คนไทยทั้งชาติ คือ “ในวันที่ 20 ธันวาคม

      พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 68 ได้ให้การรับรองวันดินโลก (World Soil
      Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี” วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาท
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนั้นองค์การสหประชาชาติยังให้ความส�าคัญเรื่องดินต่อมนุษยชาติ โดย

      ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 68 ได้ให้การรับรองปีดินสากลในปี 2558 (International
      Year of Soil in 2015) ด้วย ซึ่งหมายความว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก และพ.ศ. 2558

      เป็นปีดินสากลของประชาชนทั่วโลก จะมีการจัดกิจกรรมส�าคัญเนื่องใน 2 โอกาสนี้โดย 196 ประเทศซึ่ง
      เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
          ดังนั้น พ.ศ. 2558 จึงเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับวงการปฐพีวิทยาของประเทศไทย เนื่องจากกระทรวง

      เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก ได้จัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ 2 อย่างในปีเดียวกัน
      คือ (1) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศจัดกิจกรรมส�าคัญด้านทรัพยากรดินเนื่องในปีดินสากล และ (2)

      ร่วมกับนักปฐพีวิทยาและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ จัดงานวันดินโลกครั้งที่ 4 ในวันที่ 5 ธันวาคม
      พ.ศ. 2558 พร้อมๆ กับสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั่วโลก
          สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ในฐานะสมาคมวิชาชีพของนักวิชาการและผู้สนใจทางปฐพีวิทยา

      ถือเป็นหน้าที่ส�าคัญที่จะเข้าร่วมท�ากิจกรรม เพื่อเฉลิมฉลองวันดินโลกและปีดินสากลอย่างเต็มความสามารถ
      ในส่วนของสมาคมฯ ได้ด�าเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว” เป็นกรณีพิเศษ

          ส�าหรับประเทศเกษตรกรรม เช่น ประเทศไทยซึ่งมีข้าวเป็นพืชหลัก และเป็นประเทศผู้ส่งข้าว
      ที่ส�าคัญของโลกนั้น การพัฒนาทรัพยากรดินปลูกข้าวให้มีผลิตภาพสูงอย่างยั่งยืน คือเรื่องที่จ�าเป็นอย่าง
      ยิ่งยวดและต้องรีบด�าเนินการให้บรรลุผลดังกล่าว ด้วยการน�าองค์ความรู้ที่ถูกต้องมาปรับใช้ให้เหมาะกับ

      สถานการณ์
          หนังสือ “ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว” เป็นหนังสือที่นักวิชาการได้ช่วยกันประมวลความรู้ใน 4

      เรื่องที่เชื่อมโยงกัน คือ เรื่องต้นข้าว ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ย เพื่อน�าไปสู่การจัดการธาตุอาหารของดินนา
      อย่างถูกต้อง สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยเห็นว่า หนังสือนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้จัดพิมพ์
      เผยแพร่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันดินโลกครั้งที่ 4 คือ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และปีดินสากล พ.ศ.

      2558 ด้วย
          ในนามของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ร่วมกันเรียบเรียง

      หนังสือ “ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว” และขอบคุณบริษัทต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์
      จนส�าเร็จเรียบร้อย
                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ฮงประยูร

                             นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10