Page 10 -
P. 10

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


         “…การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตส�าหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเรา
     ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่

     ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องท�านุบ�ารุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะ
     ความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น…”
                                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

                                ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวนาไทย
                                ทรงทุ่มเทพระวรกายบ�าเพ็ญพระราช

                                กรณียกิจด้านการพัฒนาการเกษตร
                                ของไทย และชีวิตความเป็นอยู่ของ
                                เกษตรกร โดยเฉพาะต่อ “ชาวนาไทย”

                                พระองค์ท่านท�าให้แผ่นดินไทยกลาย
                                เป็น “แผ่นดินทอง” ทรงปฏิบัติพระราช

                                กรณียกิจต่างๆ เกี่ยวกับข้าว เพื่อความ
                                ร่มเย็นเป็นสุขของชาวนา
                                   ประชาชนชาวไทยย่อมประจักษ์

                                ว่าพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเทเรื่อง
                                ข้าวและชาวนาไทยนั้น ได้ส่งผลที่เห็น

                                เป็นรูปธรรมในวันนี้ คือ ประเทศไทย
     เป็นอู่ข้าวของโลก และพระองค์ทรงเป็น “พระมิ่งขวัญแห่งข้าวไทย”
         ดังนั้นในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นปีดินสากล

     และวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันดินโลก
     และวันดินโลกจะเวียนมาบรรจบครบ

     รอบอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 5 ธันวาคม
     พ.ศ. 2558 สมาคมดินและปุ๋ยแห่ง
     ประเทศไทย จึงเห็นสมควรน�าเรื่อง

     ดินและข้าวมาเชื่อมโยงกัน เพื่อเป็น
     ประเด็นหลักของการเทิดพระเกียรติ

     พระองค์ท่านในปีนี้ โดยน�าเสนอ
     องค์ความรู้เป็นหนังสือ ชื่อ “ดิน
     ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว” ต่อวงวิชาการ

     เกษตรไทย
     6  พระมิ่งขวัญแห่งข้าวไทย                ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15