Page 11 -
P. 11

์
         ื
              ิ
          ิ
  โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                             ิ
                        ิ

             HNO เป็น 0.5 โมลาร์) หรือปรับสัดส่วนปริมาตรสารละลายตัวอย่าง
               3
             และปริมาณ HNO ตามความเหมาะสม โดยให้ความเข้มข้นของ
                    3
             สารละลายตัวอย่างอยู่ในช่วงการวัด และความเข้มข้นสุดท้ายของ
             HNO เป็น 0.5 โมลาร์
               3
        4.4 วิธีวิเคราะห์
          4.4.1 น าสารละลายมาตรฐานขั้นใช้งานของแคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน
             เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ทองแดง โบรอน และโมลิบดินัม (ข้อ 4.2)
                    ั
             และสารละลายตวอย่าง (ข้อ 4.3.4) ไปวิเคราะห์หาปริมาณด้วย
             Inductively coupled plasma optical emission spectrometer
          4.4.2 หาค่าความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบผล
             การวิเคราะห์ของสารละลายตัวอย่างกับกราฟมาตรฐาน ที่แสดง

             ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน
             เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ทองแดง โบรอน และโมลิบดินัม กับค่า
             Emission intensity ของ Working standard โดยเส้นกราฟมาตรฐาน
             มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient; r) ควรมากกว่า
             หรือเท่ากับ 0.9999
      5. ค้านวณ
      % Ca, Mg, S, Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo =


                    mg
                    ( from standard curve) x dilution factor
                     L                x
                        wt. of sample (g) x
      โดยที่
      dilution factor หมายถึง ปริมาตรเริ่มต้น x (ปริมาตรสุดท้าย / ปริมาตรตัวอย่าง)
      เช่น สารละลายตัวอย่างเริ่มต้น 250 มิลลิลิตร จากนั้นปิเปตสารละลายตัวอย่าง 20

      มิลลิลิตร ใส่ขวดวัดปริมาตร 25 มิลลิลิตร
      ดังนั้น dilution factor = 250 x (25/20) = 312.5
      หมายเหตุ
        1. ในกรณีที่ปรับสารละลายตัวอย่างให้มีสภาวะเป็นกรดด้วยสารละลาย HNO
                                      3
                           3+
         0.5 โมลาร์แล้ว พบการตกตะกอนของ Fe ให้ปรับสภาวะสารละลาย
         ตัวอย่างด้วย HCl 0.5 โมลาร์

                                     ู
        คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน ้าได้ และสารหน | 5
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16